Vi kommer ikke utenom tørkesommeren, på godt og vondt. Vi er glade i varme gode somre i Norge. Og det er en nødvendighet for at vekster skal gro og bli til verdifull mat, enten det er korn til brødet, næringsrike grønnsaker, eller fôrvekster til dyra. Og etter en lang og kald mørketid trenger vi alle sol og varme.

2018 ble annerledes. Vi gikk fra vinter til sommer. Korn som ikke spirte etter såing fikk ingen ny mulighet. Graset ble første gang høstet i månedskillet mai – juni. Etter dette forsto vi at 2018 ville bli helt spesiell. Vi startet informasjonsmøter sammen med Tine, Felleskjøpet og Nortura. I tillegg holdt lokallag møter. Det var viktig for å bygge samhold og gi arenaer for sosialt fellesskap. Året endte som vi fryktet. Verste tørkesommer på over 100 år. Store avlingsvariasjoner både på korn, grønt og gras. Mange endte med avlinger på 30 prosent av normalen.
Jeg er takknemlig for at bønder sto skulder ved skulder. I solidaritet samlet vi tilnærmet all halm slik at husdyrbøndene har nok fôr til dyra. Alle har hatt tap, men vi har unngått storstilt nedslakting.  Det har vært tøffe tak både praktisk og økonomisk, og vi vil kjenne på situasjonen langt ut i 2019. Avlingsskadeordningen og krisepakka er ikke fullkommen, men gir nødvendig støtte slik at vi skal komme oss gjennom.

Årets jordbruksoppgjør ga grunnlag for en inntektsvekst på 11 700 kr pr årsverk. Det var viktig å få styrket velferdsordningene slik at bøndene får bedre mulighet til avløsning ved sjukdom og til ferie og fritid. For markedsbalansering fikk vi nedfelt nye virkemidler som kan bidra til å regulere sau og svinemarked bedre.

Høy kvalitet basert på god agronomi, rask tørking og sikker lagring, skal gi forutsigbar økonomi for oss kornbønder.  Det gleder meg å se at flere enn noen gang bygger eller moderniserer anlegg for tørking og lagring av korn. Det gir forutsigbarhet for bonden og gjør at en større del av verdiskapningen blir igjen på gården.  I 2018 ble hele 50 prosent av investeringsvirkemidler fra Innovasjon Norge brukt til kornanlegg i Østfold.

Østfold Bondelag startet 1. september 2018 et forprosjekt for å undersøke og berede grunnen for en mer omfattende satsing knyttet til økt verdiskapning på grønnsaker, frukt og bær i Østfold. Bakgrunnen for tiltaket er mange og jeg nevner to. Østfold er et viktig grønnsaksfylke med store naturgitte muligheter for økt produksjon. Regjeringen har som mål å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær med 20 prosent.
Prosjektet er på oppdrag fra Partnerskapet for Østfoldlandbruket og er finansiert med midler fra Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold. Forprosjektet har som mål å være avsluttet innen utgangen av august 2019, og skal eventuelt utarbeide forslag til prosjektplan for et hovedprosjekt.

Regionreform Viken går sin gang. Fra 1. jan opphører Fylkesmannen i Østfold og går inn i Fylkesmannen for Viken og Oslo. Fra 2020 opphører Østfold Fylkeskommune og blir en del av Region Viken sammen med Akershus og Buskerud.
Bondelagene er i prosess. Saken ble drøftet på ledermøte i november. Lokallagene har gitt høringssvar og hele 14 av 18 lokallag pekte på modell 2 der man ønsker å beholde dagens organisering men etablere en overbygning mellom Akershus, Buskerud og Østfold. Styret behandlet saken på møte 5. desember og gjorde vedtak som er i tråd med flertall fra lokallagene.

Saker står i kø for 2019. Vi har utfordringer og vil bli utfordret. Men vi har også muligheter. La oss ta den inngangen, se mulighetene. 2018 har vist oss hvor sterke vi er sammen.
Takk til lokallagene som pusher og utfordrer oss. Takk for nok en stor innsats for verving. I skrivende stund har vi passert 4900 medlemmer.

Igjen vil jeg takke alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte, samt samarbeidspartnere for et svært godt og konstruktivt samarbeid i 2018.
Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Svend Arild Uvaag
Fylkesleder Østfold Bondelag.