I år var dette spesielt interessant fordi vi skulle legge fram et krav som var tuftet på føringer fra ny Stortingsmelding «Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon». Den ble endelig vedtatt 25. april – kvelden før vi la fram kravet i jordbruksforhandlingene.

Forpliktende melding

Meldingen gir forpliktende signaler for videreføring av Jordbruksavtalen og inntektsmålet. Det legges opp til økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser, og med en god geografisk fordeling.
Regjeringen vil skape optimisme og fremtidstro for økt rekrutering til næringen. Det norske folk har høy tillit til trygg norsk mat. Dette er gode konkurransefortrinn som regjeringen ønsker å videreføre. Man ønsker samlet på vegne av jordbruket å redusere klimautslippet fra landbruket, men dette skal ikke gå på bekostning av økt matproduksjon.

Årets jordbruksoppgjør viste at det ikke var like stor vilje fra regjeringen til å gjennomføre de politiske målene for landbruket som Stortinget akkurat hadde vedtatt.

Østfold er mangfoldig og det er viktig at bøndene har mulighet til å utnytte sine arealer på best mulig måte, slik at alle produsentgrupper skal kunne ta del i målet om økt matproduksjon.

Vekstsesongen i Østfold føyer seg inn i rekken av relativt gode. Dette var 4. året med høye avlinger. Dessverre ble siste halvdel av innhøstningen preget av mye regn, noe som førte til at en stor andel av korn, gras og grønnsaker fikk skader som gikk ut over kvalitet og mengde.
Men som sagt. Året har vært relativt bra, og jeg ser med stolthet rundt i fylket på alle dyktige bønder, som utnytter sine muligheter og ressurser, og gjør gode resultater. Ikke bare med iver og kompetanse, men tar ny lærdom og teknisk utstyr i bruk som automasjon, robotisering, og nyskapende teknologi.

Hva vil neste år bringe?

Ja, det er ikke lett å forutse. Men det vi vet er at politikk virker. Resultatet etter høstens valg vil føre til at mer av landbrukspolitikken besluttes i Stortinget.
Vi venter i spenning på utredningen for Klimasmart Landbruk.
Østfold Bondelag bruker mye tid på rovvilt og jordvern. Villsvin og ulv utfordrer oss. For villsvin hviler mye av ansvaret på grunneier og hvordan arealene forvaltes.
Ulven har virkelig tatt sin plass. Skal vi som er i ulvesona oppfylle den todelte målsettingen som skal gi plass til både beitedyr og ulv, er det på høy tid at rovviltnemden regulerer bestanden i henhold til vedtatte mål.

Østfold er et kompakt fylke. Det gir oss kontinuerlig utfordringer med jordvern. Jeg minner om hva en samlet næringskomite skrev om matproduksjon og jordvern under behandling av nevnte Stortingsmelding: «jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, og at utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursene. Forvaltningen av disse må derfor ha et evighetsperspektiv.».

Nye medlemmer strømmer til oss. Østfold Bondelag har i løpet av november nådd nye mål og vi er i skrivende stund 4882 medlemmer. Samhold gir styrke.

Til alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte, samt samarbeidsorganisasjoner vil jeg takke for et godt og konstruktivt samarbeid.
Vil med dette ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Og ser fram til videre samarbeid i 2018.

Svend Arild Uvaag
fylkesleder Østfold Bondelag