I dag legger landbruket frem sitt krav til Staten. Årets jordbruksforhandlinger er igang.
Økt matproduksjon på norske ressurser i takt med befolkningsveksten - det er slått fast i landbruksmeldinga som er vedtatt av Stortinget. Våre krav viser hva som må til for å oppfylle denne målsettingen, sier Mjølnerød, fylkesleder i Østfold Bondelag. - Nå forventer vi uttelling.

I årets krav er det grønt, korn og storfeproduksjon som er de prioriterte satsingsområdene. En god avtale i år vil bety mye for Østfold, både for landbruket og næringsmiddelindustrien. Østfold er landets matkornkammer, i de senere år har vi sette en nedgang i produksjon. – Vi er avhengige av en god avtale i år for å sikre videre kornproduksjon i vårt fylker, sier Mjølnerød. – Et dårlig oppgjør vil gi direkte konsekvenser for våre forbrukere med mindre norsk mat i butikken.

Totalrammen omfatter målrettede tilskudd til ulike produksjoner og muligheten til å ta ut priser på produserte varer. Totalt er kravet på 1,97 mrd kroner. For den enkelte forbruker vil dette utgjøre under 100,- kr per år i økte matutgifter. Kostnadsveksten for jordbruket har vært dobbelt så stor som prisveksten siden 2000. Siden tre av fire inntektskroner for bonden kommer fra markedet må vi også justere opp prisene på produktene. Uten tollvernet ville ikke dette vært mulig, sier Mjølnerød. Alle land gir en form for støtte til å sikre en nasjonal og forutsigbar matproduksjon. I Norge er budsjettstøtten til jordbruket1,3 % av BNP , i EU er andelen 1,5 %.

Vi har krevd at budsjettstøtten skal øke med 1,1 mrd. Det vil utgjøre en promille på statsbudsjettet. Sammen med prisøkninger vil det innebære et inntektsløft for norske bønder på 46. 800 kr i snitt per år. I dag tjener en gjennomsnittlig melkebonde 324 000 kroner per årsverk. For norske lønnstakere er gjennomsnittslønna 488 000 kroner.

Ni av ti nordmenn ønsker et landbruk av samme omfang som i dag, det er et kraftig signal til regjeringa. Vi som bønder er klare til å produsere mer mat, men da må regjeringa gjør ord om til handling, avslutter Mjølnerød.

I dag har faglagene i jordbruket; Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag levert et felles krav til staten ved Landbruks og matdepartementet. Statens tilbud kommer 8. mai og de påfølgende forhandlingene skal være ferdige 16. mai.

Ta kontakt med: Fylkesleder Martha Mjølnerød på mobil 92460794