Møtet samlet representanter fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling, Statens naturoppsyn, Mattilsynet, Østfold Sau og Geit, Østfold Småbrukarlag, Østfold Bondelag, Norges Bondelag og prosjektleder i prosjektet om forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT).

Blant temaene på møtet var statistikk over rovdyrtap for sesongen 2017, SNO sitt arbeid for å registrere rovdyr og rovdyrangrep, hva som skal til for å få en skadefellingstillatelse innenfor ulvesonen, samt krav og økonomisk støtte til rovviltavvisende gjerder.

Fra Østfold Bondelag sin side blei det uttrykt ønsker om raskere og bedre sporsikring ved rovdyrangrep, at satsene for å sette opp eller vedlikeholde rovviltavvisende gjerder må økes og et ønske om å bli varsla når rovviltnemnda for region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) avholder sine møter.

Fra forvaltninga sin side er det viktig at næringa er flinke til å melde fra til rovviltkontaktene til SNO om angrep. Får man ikke tak i en rovviltkontakt, så forsøk neste på lista eller Ida Glemminge. Her finner du oversikt nover SNOs rovviltkontaker: http://www.naturoppsyn.no/content/1568/Ostfold

Rovviltkontaktene jobber på timesbasis, men har plikt til å undersøke saken i løpet av dagen etter henvendelsen.

Både forvaltning og næring fant møtet og dialogen nyttig, og var enige om at det er en god idé å arrangere møter i for- og etterkant av beitesesongen for husdyrbønder med beitedyr.