FAKTA
• Den økonomiske ramma: Jordbrukets krav er på 3,9 mrd. kr, og statens tilbud er på 2,62 mrd. kr.

• Statens tilbud møter jordbrukets forslag om å innføre et nytt grunntilskudd på melk, og skal utbetales per liter løpende gjennom året.

• Statens tilbud møter ikke jordbrukets krav om å fjerne samordning av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel med andre ytelser. Dette ekskluderer en stor gruppe matprodusenter fra landbrukets velferdsordninger.

Staten la i dag frem sitt tilbud som svar på jordbrukets krav fra Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Kravet om tetting av inntektsgapet (nivåheving) fra jordbruket på 75 900 kr. per årsverk møtes med et tilbud fra staten på 45 000 kr.

- Regjeringa har skapt forventninger om et godt jordbruksoppgjør, men statens ambisjon for tetting av inntektsgapet er for lavt med dette tilbudet, sier Bergerud, og fortsetter; - Norsk matproduksjon er en viktig del av landets totalforsvar. Vi bønder vil bidra til å øke sjølforsyninga. 

– Mange bønder står i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det nødvendig at inntektsgapet tettes raskere enn det regjeringa legger opp til i tilbudet, hvis målet om økt sjølforsyning skal oppnås.

- Staten forutsetter også en lavere kostnadsvekst enn jordbruket har beregnet i sitt krav. Derfor fremstår statens tilbud bedre enn det vi mener det er grunnlag for, avslutter Bergerud.

Jordbrukets organisasjoner vil nå gå igjennom tilbudet, og deretter melde tilbake til statens forhandlingsleder. 

 

Dette er jordbruksforhandlingene

Jordbruksforhandlingene er den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten. Jordbruksoppgjøret 2024 er det 74. i rekken. Det forhandles om hvordan de økonomiske mulighetene for bonden skal være det kommende året. Avtalen skal sørge for at målene Stortinget har satt for norsk matproduksjon blir oppfylt. Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvarene, hvor store budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket og hvordan disse pengene skal fordeles. Et samlet jordbruk leverte sitt krav til staten 26. april i år. 6. mai la staten frem sitt tilbud til jordbruket. Forhandlingene skal være ferdig 16. mai.