Den økonomiske rammen
Jordbrukets krav er på 6,9 mrd. kroner og statens tilbud er på 3,341 mrd. kroner.

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på kravet fra Norges Bondelag på vegne av jordbruket, om et betydelig inntektsløft og konkrete grep for å få med bonden over hele landet.

Kravet fra Norges Bondelag på 6,9 mrd. kroner prioriterte tetting av inntektsgapet mot andre grupper med kr 120 000 per årsverk. Statens tilbud på 3,3 mrd. kroner legger opp til å redusere inntektsgapet med 40 000 kr, det samme som fjorårets avtale.

– Jordbrukets krav la til rette for at det skal være mulig å fortsette å produsere mat i hele landet. Tilbudet viser en vilje til å redusere inntektsgapet, men avstanden er stor. Det må mer til for å fjerne tvilen hos bonden. Skal vi få til framtidas landbruk kreves et større inntektsløft, sier Bergerud.

 

Usikker på matkornproduksjonen framover

I kravet fra Bondelaget er det lagt stor vekt på hvilket landbruk vi skal ha i framtida. Blant annet gjennom en satsing på melk og grovfôrbaserte produksjoner, bedre velferdsordninger og utvikling mot et mer bærekraftig og klimavennlig landbruk. – Staten møter jordbruket på disse prioriteringene, men tilbudet er for lite til å oppnå de politiske målene, sier fylkeslederen.

Staten foreslår å redusere prisene på både korn til mat og dyr, samtidig som staten forutsetter at gjødselprisene reduseres med hele 40 prosent. – Jeg er skuffet over tilbudets manglende satsing på korn. Jeg er overraska over grepene staten gjør, all den tid beredskap har vært på alles lepper det siste året, og høyest mulig innenlands matkornproduksjon er avgjørende for landets sjølforsyningsevne, sier Bergerud. – Med lavere priser og stor usikkerhet på hvor mye gjødselkostnadene faktisk går ned er jeg redd for at færre bønder satser på matkorn, sier han.

Det foreslås at Oslofjordpakka styrkes med 80 millioner kroner til tiltak som reduserer avrenning av nitrogen, fosfor og jordpartikler til Oslofjorden og ferskvanns i nærheten av denne. – På den positive sida er jeg glad for at staten anerkjenner den jobben bøndene i Østfold gjør for en reinere Oslofjord. Jeg håper likevel at denne pakka styrkes gjennom forhandlingene, da det er forventet en betydelig økt oppslutning fra bøndenes side, avslutter Bergerud.

Nå skal Norges Bondelag lese tilbudet nøye, og vurdere grundig hvordan det slår ut for bøndene og norsk matproduksjon framover. På bakgrunn av gjennomgangen vil Norges Bondelag beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med staten eller ikke.