Hold sammen!

Først ut blant østfoldingene var fylkesleder Svend Arild Uvaag, og han konstaterte at årets jordbruksoppgjør er fortsatt i spill. Etter at faglaga brøyt med regjeringa, fordi den ikke var villig til å følge opp måla Stortinget vedtok i jordbruksmeldinga, tok KrF og Venstre ansvar og snudde seg mot opposisjonen. – Vi trodde virkelig at det skulle bli en brukbar ramme, som ville gitt jordbruket en inntektsmulighet som andre grupper. Men, med den svært beklagelige dreiningen fra Venstre har det blitt kaos, sa Uvaag fra talerstolen.

- Det er viktig at vi holder sammen i organisasjonen, og har full tillit til forhandlingsutvalget som nå skal ut i fordelingsdrøftinger, avslutta Uvaag.

 

Gras er nødvendig, også i Østfold

- Landbruket i Østfold trenger et sterkt landbruk i hele landet, og landbruket i distriktene er avhengig av god produksjonsøkonomi på flatbygdene, startet nestleder Ole Kristian Bergerud sitt innlegg på Bondetinget.

Østfold har landets beste jordbruksområder, hvor det i hovedsak produseres korn, grønnsaker, frukt og bær, men også store områder med små skifter, bratte områder og ravinelandskap. I tillegg har Østfold egne klimakrav for å sikre vannkvaliteten i vassdragene.

- Å fjerne arealtilskuddet for grovfôr i sone 1, slik regjeringa ønsker, er en spesiell måte å styrke kornøkonomien på. I 2016 blei tilskuddet halvert. Jeg føler at dette gikk litt under radaren i fjor, og er svært opptatt av at dette følges opp i tida framover. Vi har mange produsenter som har satset på melk, storfekjøtt og sau. Grovfôrbaserte produksjoner er kapitalkrevende, kapitalbindende og tidkrevende. Dette er produksjoner som trenger forutsigbarhet og langsiktig satsning. Jeg vil påstå, at ved å fjerne grovfôrtilskuddet på så kort tid, er dette meget uforutsigbart! Selv i de beste kornområdene trengs det vekstskifte. Med gras i omløpet, sikrer vi et levende jordsmonn, utnytter ressursene og tar vare på kulturlandskap og produksjonshistorien, avsluttet Bergerud.

 

Grunneierne må ta styringa!

Jon Stumberg viste bilder fra eget bruk, og de skadene villsvin gjør på åker og eng. Samtidig omsettes villsvinunger på Facebook. Stumberg sa at villsvinskader er beregna til 660 millioner årlig i nabolandet vårt, Sverige.

- Inntektene fra eventuelt salg av villsvinjakt oppveier aldri i verden tapene fra skader påført av arten. Og det er bare noen få som vil få gevinsten, mens mange andre sitter med bare tapet og ulempene.

- Norges Bondelag, og alle vi her i salen, må jobbe for at vi i størst mulig grad holder bestanden av villsvin og skadene de påfører på et absolutt minimum. Løsningen er et bredt samarbeid mellom grunneiere. VI må beholde styringa, og ikke la dette ende opp med «cowboytilstander» styrt av jegerinteressene. Og ha øyne og ører åpne for ulovlig adferd når det gjelder framelskelse av villsvin. Jeg gjentar, 660 MILLIONER kroner, avslutta Stumberg.

 

Næringa må ta vare på sitt næringsgrunnlag

Lars Holene deltok på den nasjonale jordvernkonferansen, som blei arrangert i Oslo i forrige uke. Der var alle enige om at jord er en ikke-fornybar ressurs, som må ha et mye sterkere vern. 

Overraskelsen var stor da det ble sagt at de 12 siste åra så har vi bønder stått for 22 prosent av nedbygginga. Dette er arealer som ikke rapporteres inn som omdisponerte, men funnet ved å sammenlikne nye og gamle flyfoto. Landbruks- og matminister Dale var ikke sein med å bruke dette mot oss. 

Det er ikke overraskende at det er nye fjøs, redskapshus og tun, som står for nybruken. Vi blir oppfordra til større og mer effektiv drift, og bygningene blir følgelig større. Det kan være dyrevelferdsmessig utfordrende å legge det nye fjøset på fjellkula oppi skauen. Det går kanskje også med mer jord til vei opp til dette huset. Om man i tillegg kanskje må lage en reguleringsplan for å skyte vekk ei fjellkule og pukke den opp, så blir kostnaden for høy. 

- Vi trenger at opinionen forstår hva det brysomme fenomenet jordvern er. Da må vi gjøre det vi kan for å unngå at vi sjøl bygger ned jord. Vi må være troverdige for vår egen og for jordvernets skyld, avslutta Holene.