Dette dreier seg om to høringer; forslag til forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon utsendt av LMD og forskrift om satser for beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon, utsendt av SLF. Østfold Bondelag jobbet tilbake i 2007 med innspill til forskriften, nå er forskriften sendt på høring. Det er særlig satsene for erstatning man ønsker innspill på i følge brev fra SLF. Grøntutvalget i Østfold og Akershus har likevel valgt å legge vekt på noen flere temaer også. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med Vestfold og Buskerud også.

Høringsinnspill fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud til Norges Bondelag

I følgebrevet til høringen fra Norges Bondelag heter det; Gjennom jordbruksavtalen i fjor ble partene enige om å følge anbefalingene i SLF sin utredning til jordbruksforhandlingene. Denne innebar blant annet innføring av ”gjennomsnittsmodellen” og at det skal brukes enten regionale eller nasjonale satser ved beregning av erstatning. Videre skal hovedprinsippet i ordningen videreføres, dvs. at ordningen skal være ”en hjelp gjennom en vanskelig økonomisk periode” og ikke en form for ”inntektsgaranti”. Anbefalingen innebar  at kvalitetstap ikke dekkes av ordningen, med noen unntak. 

Den overordnede forskriften, forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon, inneholder i følge LMD få materielle endringer, bortsett fra den forvaltningsmessige delingen mellom SLF og LMD som beskrevet i høringsbrevet fra LMD side 1. Høringsdokumentene finner dere her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing--forslag-til-forskrift-om-erstatn.html?id=641233

SLFs forslag til forskrift om satser for beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon, inneholder derimot materielle endringer, hovedsakelig knyttet til beregninger og satser. Høringsbrev, forslag til forskrift, og beregning av nasjonale satser m.m. finner dere her: https://www.slf.dep.no/no/om-slf/service-og-innsyn/horinger/Forskrift+om+satser+for+og+beregning+av+erstatning+ved+klimabetingede+skader+i+plante-+og+honningproduksjon.14077.cms