- Det er ingen tvil om at bestandene av grågås og hvitkinngås er økende i Oslofjord-området, konstaterte seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ingunn Tombre. Forskjellen på de to artene er at det er lov å jakte grågås, mens hvitkinngåsa er fredet. Bestandstallene for den gruppen hvitkinngås som holder til i Østfold er såpass stigende at Norge jobber for å åpne for jakt i Oslofjordområdet, også på denne arten.

 

Med en økende bestand av gjess øker også beitetrykket. Gjess er grasetende, og takker sjelden nei til nyplanta felt, nysådd åker eller enger med saftig gras. Igjen står bonden med store skader på avlinga, og husdyrbonden risikerer å ikke få nok fôr til dyra. – Det er stor variasjon både mellom arealene og mellom årene. Noen gårdbrukere får som oftest mer beiteskader enn andre, og beiteskader av gjess kommer som en «tilleggseffekt» i dårlige sesonger, sa Tombre

 

- Det er heller ingen tvil om jakt i ordinær jakttid er det viktigste bestandsregulerende tiltaket vi kan sette inn, og at organisert jakt er mer effektiv enn mer tilfeldig jaktutøvelse, sa rådgiver Ove Martin Gundersen, som er prosjektleder for Norges Bondelags gåseprosjekt. Det viser forsøk fra Trøndelag med all tydelighet. Her har man mål jaktutbytte på organiserte og ikke-organiserte områder innerst i Trondheimsfjorden. Forsøket viser at god organisering av jakta med dyktige og trenede gåsejegere øker antall felte gjess per jakttur. Selv om forsøkene i Trøndelag er gjort på kortnebbgås, er det god grunn til å anta at det samme vil gjelde artene som frekventerer Østfoldkysten.

 

Flere av de frammøtte grunneierne uttrykte sin frustrasjon over gjessenes skade, og etterlyste grep som større skadefellingskvoter, utvidelse av jakttidene, felling av unggås og skremming ved bruk av laser. I dag er ordinær jakttid for grågås fra 10. august til 23. desember. De fleste Østfoldkommunene langs kysten har forvaltningsplaner for grågås, og det tillates derfor å starte jakta 14 dager tidligere enn den ordinære tida. Dette mente grunneierne at monnet lite, da mange av gjessene som volder skade om våren ikke er der når jakta starter i juli/august.

 

På grunn av et stadig mildere klima med kortere vintere kommer gåsa stadig tidligere. Flere steder kommer den tidlig i februar, etter å ha reist sørover i november, andre grunneiere fortalte at de fortsatt hadde fjorårets bestand på plass, og at disse neppe vil finne veien sørover i vinter. Grunneierne ønsket derfor å utvide jakttida til ut mars, og at de skal få lov til å jakte unggås, som ikke hekker på våren.

 

Tombre og Gundersen var klare på at det mest effektive midlet for å redusere bestanden er jakt i ordinær jakttid, og at man må benytte denne muligheten først. De oppfordret Østfold Bondelag til å danne ei gåsegruppe for videre arbeid for å forene grunneiere og gåsejegere.

 

Presentasjonen til Tombre og Gundersen finner du i menyen på høyre side av denne artikkelen.

 

 

Elin Kollerud (utmarksleder ved UAØ) og Ole-Kristian Bergerud.

 

Etter kaffepausa presenterte utmarksleder Elin Kollerud fra Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold (UAØ) sitt arbeid med nettopp å koble jegere og grunneiere. Hun sa at det kunne være utfordrende å skape salgbare produkter som jegerne er interessert i, da enkelteiendommene blir for små i seg selv, og grunneierne i et område kan ha forskjellige interesser. Målet må derfor å få grunneiere i et område til å gå sammen, og tilby felles jaktområde.