Les hele brevet "Innspill til jordbruksforhandlingene 2019 fra Østfold Bondelag" - ved å trykke på linken til høyre

 

I korthet mener Østfold Bondelag at det er følgende hovedprioriteringer som må til for å oppfylle Stortingets mål om økt matproduksjon: 

  • Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er avgjørende for å oppnå økt matproduksjon.
  • Reduksjonen i arealtilskuddet for grovfôr gjelder tilnærmet hele fylket og tar verken hensyn til den landskapsvariasjonen vi har, til målene om en god økologisk tilstand i vannforekomstene eller hensyn til den forutsigbarheten landbruksnæringa er avhengig av. Østfold Bondelag mener at kuttene til grovfôr i sone 1 og 3 må tilbakeføres til 2016-nivå på kr 75 per dekar i sone 1 og kr 110 per dekar i sone 3.
  • Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes med 30 prosent i fylker, som Østfold (fra 2020: Viken), med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon, styrke tiltakene, og sikre vannkvaliteten.
  • Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og planteproduksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes.
  • Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering til næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til ferie og fritid, avløsning til sjukdom og fødsel mv. og landbruksvikarordninga.
  • Små og mellomstore bruk må prioriteres, når det gjelder budsjettmidler, enten det gjelder produksjonstilskudd eller investeringsvirkemidler.
  • En fondsavsetningsordning for jordbruket må på plass. Østfold Bondelag vil innføre et «klima- og miljøfond» etter modell av skogfondet, der det kan avsettes midler til framtidige investeringer til klimasmarte tiltak. I jordveien kan dette være kalking, drenering, større vedlikehold av hydrotekniske anlegg eller nydyrking. Andre eksempler kan være å utvidelse av gjødsellager eller å investere for produksjon og bruk av klimavennlig energi.
  • Utvikle og forbedre erstatningsordninga for klimabetingede skader gjennom å doble taket per vekstgruppe, gjøre vekstgruppa for grønnsaker mer finmasket, kompensere for vanningsutgifter og endre normalavlingsnormen for grovfôr i Østfold.

Kompetansekrav i næringa

Østfold Bondelag poengterer at det må bli mer attraktivt å velge en utdanning og jobb innenfor landbruket. Får man flere unge til å velge grønne utdanninger, vil dette føre til vekst og utvikling i næringa. Dette er også en rekrutteringsfaktor inn i landbruket. Derfor bør fokuset på grønn utdanning være stort for å synliggjøre viktigheten av disse utdanningene. Østfold Bondelag oppfordrer fylkeskommunen til å videreføre sitt gode arbeid med å utvikle og bevare naturbruk på videregående nivå. Mer kompetanse kan bidra til økt lønnsomhet, derfor er en kompetanseheving i norsk landbruk svært viktig for utviklinga. Avslutningsvis poengterer derfor Østfold Bondelag behovet for at det må innføres et kompetansekrav i landbruket.