Norsk landbruk vil fortsette å levere på samfunnsoppdraget og sikre en bærekraftig matproduksjon over hele landet. Lederkonferansen i Norges Bondelag krever at den nye regjeringen leverer rammevilkår som gjør dette mulig.

Inntekt på nivå med andre

Inntektsmuligheter og sosiale vilkår for bonden må komme opp på nivå med det øvrige samfunn. Det må vedtas en opptrappingsplan hvor jordbruket gjennom jordbruksoppgjørene får en årlig kronemessig utvikling som gir samme inntektsnivå som andre grupper i løpet av Stortingsperioden. Dette innebærer økt budsjettstøtte.

Et bedret importvern

Handlingsrommet for importvernet må utnyttes fullt ut, bl.a gjennom fleksibel bruk av krone- eller prosenttoll. Det skal ikke gis økte konsesjoner i eksisterende og nye frihandelsavtaler eller innenfor WTO.

Sikre markedsbalansering

Markedsordningene bidrar til å sikre avsetning av norsk mat i innenlandsmarkedet, uavhengig av hvor produksjonen er lokalisert. For å gjennomføre landbrukspolitikken til beste for forbrukere og bønder, må samvirkeorganisasjonenes rammebetingelser styrkes. De konkurransepolitiske tilskuddene i PU-ordningen må fjernes.

Økte investeringsmidler

Fornying av driftsapparatet både innen husdyrhold og planteproduksjon bidrar til økt dyrevelferd, reduserte kostnader, økt kvalitet og bedre arbeidsmiljø. Dette krever ekstraordinære investeringsmidler. Investeringene må ta utgangspunkt i gårdens samlede ressurser, og ikke betinge kapasitetsøkning.

Styrket velferd

Å ivareta helse og velferd for alle som har sin arbeidsplass i landbruket og på gården er viktig for sosial bærekraft. Velferdsordningene i landbruket må styrkes.

Bondens posisjon i verdikjeden for mat må styrkes

Det må være like konkurransevilkår for aktørene i verdikjeden og like vilkår i konkurransen mellom dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) og bondens produkter. Bondens posisjon i verdikjeden og inntektsmuligheter må styrkes gjennom sterke bondeeide samvirke. Forbruker må sikres informasjon for å kunne ta et aktivt valg ut fra matvarenes opprinnelse.

Økt sjølforsyning og beredskap

En styrket matproduksjon og økt selvforsyning, aktive bønder og bruk av areal i hele landet, er den beste beredskapen Norge kan ha. Verdikjedene innen matforsyning er samfunnskritisk virksomhet. Sjølforsyningsgraden for mat produsert i norsk jordbruk må økes til minst 50 prosent.

Støtte til klimatiltak

Klimagassutslippene fra landbruket skal reduseres, samtidig som vi opprettholder produksjonen. Klimaavtalen for jordbruket må legges til grunn for videre arbeid. Klimaomstilling må ikke svekke økonomien i matproduksjonen. Det trengs betydelig stimulans for å gjennomføre klimatiltak, både gjennom klimafond, egne støtteordninger og i jordbruksoppgjøret samt styrka FOU

Styrket eiendomspolitikk

Eiendomspolitikken må sikre lokalt eierskap og både bidra til å holde kapitalkostnadene i jordbruket nede og redusere leiejordsandelen. Jord- og konsesjonsloven må styrkes, og odelsloven videreføres.