- Det er bra at den nye planen strekker seg over 10 år, med en rullering etter 5 år. Nå må planen følges opp av grunneiere og jegere, slik at vi får en god forvaltning av gåsa, som kan føre til færre plager i årene fremover. - Det ligger også inne forslag til endringer i den sentral forskriften, som kan gi grunneiere flere verktøy i verktøykassa, men disse må vi komme tilbake til hvis de blir vedtatt, avslutter Bergerud.

De siste tiårene har gåsebestandene økt i Norge, også i Østfold. Ved økte gåsebestander blir beitepresset på landbruksmark forsterket, og det er vesentlige skader fra gås flere steder. På bakgrunn av dette ønsket bondelagene i de aktuelle området at planene skulle rulleres, for å se samlet på kartlegging, tiltak og effekter for å redusere gåsebestanden og skadesituasjonen i landbruket.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for gås Sarpsborg, Råde, Moss og Hvaler 2021-2031. er en videreføring av planene for Råde, Rygge og Sarpsborg, og Jeløy i Moss, samt at Hvaler er med. De fleste tiltakene blir videreført, men det er likevel mye som må jobbes med i årene fremover. Johan Bergerud Utmarksforvaltningen AS har ført planen i pennen. Forslaget ble sendt til politisk behandling i kommunene før endelig godkjenning hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Se de politiske uttalelsene her:

Hvaler kommune

Sarpsborg kommune

Moss og Råde kommune

 

Tidligjakt

Under forutsetning av at planene ble godkjent har Østfold Bondelag også anmodet om at det blir åpnet for jakt på grågås i perioden fra 26 juli til og med 9 august. Vil anbefaler at en åpning for jakt gjelder på innmark og i tidsperioden 24.00-10.00. Hjemmel for en slik åpning av jakt finnes i Forskrift om tider for jakt og fangst. Tilsvarende anmodning er sendt Viken Fylkeskommune vedrørende kanadagås.