- Flertallet i næringskomiteen er enig med ei samla landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringas landbrukspolitikk. Jeg er glad for at næringa har blitt lytta til i denne prosessen, sier Svend Arild Uvaag.

Næringskomiteen på Stortinget la i dag fram sin innstilling til jordbruksmelding, to uker etter at innstillinga ble utsatt av regjeringspartiene. Flertallet i komiteen (AP, SP, SV, KrF og V) går imot de fleste av regjeringas forslag til en ny landbrukspolitikk.

 

Målet om kostnadseffektiv matproduksjon falt

Lederen i Østfold Bondelag mener det er viktig at næringskomiteen går bort fra et overordna mål om kostnadseffektiv matproduksjon, og heller vil øke matproduksjonen på norske ressurser.

- Næringskomiteen stopper regjeringas ensidige fokus på kostnadseffektiv matproduksjon, og vil beholde markeds- og velferdsordningene. Dette er ordninger som er viktig for matprodusenter i Østfold og avgjørende for at vi fortsatt skal ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, fortsetter Uvaag.

Videre er komiteen enig om å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper for å øke rekrutteringa, forutsatt markedsbalanse og produktivitetsvekst.

- Det er bra at komiteen, også Høyre og FrP, ser en sammenheng mellom inntektsmuligheter og rekruttering til næringa. Inntekt er også et viktig virkemiddel for å opprettholde fortrinna ved norsk landbruk med trygg og god mat produsert på et mangfold av bruk over hele landet. Det står i sterk kontrast til regjeringas ensidige fokus på stordrift og billigst mulig mat, sier Svend Arild Uvaag.

Regjeringa foreslo i meldinga si å avvikle markedsordningene for geitemelk, svin, egg, korn, eple og matpotet. Næringskomiteen er ikke enig i dette og foreslår derfor å videreføre de samvirkebaserte markedsordningene.

-  I Østfold er det særlig markedsordningene på korn, svin og egg som er stor betydning for fylkets bønder. Markedsordningene er avgjørende for å sikre bonden pris og avsetning på varene sine, men gir også næringsmiddelindustrien og forbrukere en trygghet for leveranser og pris. Markedsordningene sikrer også en videreføring av landbruk over hele landet og at alle tilgjengelige arealer blir tatt i bruk, sier Uvaag.

 

Stortingets vilje må følges

Underveis i behandlinga har behovet for ei investeringspakke for små og mellomstore bruk kommet opp. Flertallet i komiteen går likevel ikke inn for å opprette ei slik pakke. Derimot ber næringskomiteen regjeringa legge fram ei ordning med investeringsfond for klimatiltak, noe Norges Bondelag har jobba for.

- Norges Bondelag har hatt ambisjoner om at næringskomiteen skulle gi oss en bedre landbrukspolitikk. Vi har derfor foreslått konkrete forbedringer, som et investeringsfond. Investeringsfondet vil gi muligheter for bonden til å gjøre gode klimainvesteringer. Dette er spesielt viktig for korn og grøntnæringene som har store inntektssvinginger avhenigig av vær i vekstsesongen, sier Svend Arild Uvaag.

- Næringskomiteen viser en annen retning for landbrukspolitikken enn det regjeringa har gjort. Det viser at ingen ville ha regjeringas landbrukspolitikk. Stortinget ønsker økt matproduksjon på norske ressurser og at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres. Nå må Stortingets vilje bli fulgt opp i jordbruksforhandlingene, avslutter lederen i Østfold Bondelag.