- Landbruksproduksjonen og arealene i Østfold er viktig for å oppnå nasjonale mål om økt matproduksjon. Den 25. april 2017 behandla Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon». I innstillingen til denne (Innst. 251 S), skriver en samlet næringskomité at «jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norsk jordbruk produserer de fôr- og matvarene som det ligger til rette for å produsere i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og eksport. Komiteen viser til at utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursene. Forvaltningen av disse må derfor ha et evighetsperspektiv.».

- De omtalte arealene ligger vis a vis Gressvik sitt anlegg på Sekkelsten, og er fulldyrket areal. Det var Gressvik som i sin tid ønsket seg større arealer, men de frafalt dette på grunn av omstrukturering i selskapet. I mer enn ti år har arealet vært tiltenkt som et mulig næringsområde, uten å være realisert.

- På bestilling fra Askim kommune, leverte Asplan Viak i februar 2017 en mulighetsstudie av gjeldende område. De konkluderer, etter vårt syn, med at selv om Askim kommune har et utbyggingspotensiale med dekningsgrad på 100 prosent for sine innbyggere, inkludert befolkningsvekst og økt kjøpekraft, har de allerede mer enn nok areal tilgjengelig fram til 2030.

- Vi ser med tilfredshet at rådmannens innstilling åpner for å lytte til og få innspill fra andre kommuner i Indre Østfold og berørte grunneiere, og vi håper at utvalget er av samme oppfatning. Ny kommunestruktur gir en unik mulighet til en helhetlig arealforvaltning og disponering mellom handel, industri, bolig, by og tettstedsutvikling, utenom å bygge på dyrket mark, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Se også leserbrev i Smaalenene Avis 8. desember:

Arealer i spill

Tidligere i vår var store landbruksområder i Askim i spill, i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan. Dette ble imidlertid kraftig redusert i den foreslåtte planen. Det er derfor med stor bekymring vi nå leser at det nå på nytt skal opp en sak om områderegulering på Sekkelsten. Saken skal opp i Det faste utvalg for plansaker den 18. desember og omhandler områderegulering av nytt næringsområde nord for Eidsbergveien og vest for Tømmeråsveien.

Først litt historikk om denne saken: Bedriften Gresvig kom for drøye 10 år siden med et ønske om ny tomt på 150daa til utvidelse av sin virksomhet. Politikere og administrasjon i kommunen var da svært positive, og passet samtidig på å plusse godt på, slik at totalt nytt næringsareal på dyrket mark endte på 357 daa. Naturlig nok (og heldigvis vil vi si) møtte denne økningen av næringsareal på dyrket mark motstand hos Fylkesmannen. Innsigelsen ble likevel trukket tilbake 11.12.2008 etter forhandlinger. Når det gjelder Gresvig, så endret de sine planer i etterkant, og trengte ikke lenger det ønskede arealet. Askims politikere satt dermed igjen med 357 daa næringsareal, som de hadde svært få andre konkrete kjøpere til. I den anledning vil vi få nevne at Askims sentrumsplan omfatter 350 daa, og at det er en utfordring med å fylle opp ledige lokaler. 

I februar 2017 ble det utarbeidet et mulighetsstudie for dette næringsområdet. Dette studiet ble utarbeidet av Asplan Viak og skulle danne grunnlag for videre beslutning av reguleringsprosessen. I rapporten fra dette mulighetsstudiet står følgende beskrevet under pkt. 2.5.7 Tilrettelegging av areal til handel med plasskrevende varer i Askim: «Beregnet utbyggingspotensial for handel med plasskrevende varer i Askim er ikke større enn at dette bør kunne innpasses i allerede regulerte næringsområder på Sekkelsten. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne for handel med plasskrevende varer i planområdet Eidsbergveien – Tømmeråsveien»

Det skrives videre i rapporten at planområdet Eidsbergveien – Tømmeråsveien ligger i utkanten av dagens tettstedbebyggelse. Av hensyn til muligheter for videre utvikling av Askim sentrum er det viktig at det ikke etableres detaljhandel eller kontor i Eidsbergveien – Tømmeråsveien. Videre henvises det til at gangtilgjengelighet og kollektivtilgjengelighet er sentrert rundt Askim sentrum, mens det omtalte området ikke gjør dette.

På grunnlag av dette kan vi i Askim bondelag ikke se noen grunn til at denne saken skal presses gjennom nå, kun 2 år før etablering av Indre Østfold kommune. Det er helt naturlig å tenke at Askim vil bli administrasjonssenteret i den nye kommunen, i forhold til både antall innbyggere og beliggenhet i ny kommune. I den anledning vil vi få be Askims politikere om å være forutseende og spille på lag med sine kollegaer i de andre kommune. Vi sikter her til at det allerede er etablert et tilsvarende område på Brennemoen i Eidsberg. På Holt i Hobøl står det et helt næringsområde tomt og venter på at noen skal ta det første gravetaket. For øvrig må den nye kommunen også utarbeide sin egen kommuneplan. For oss er bedre arealutnyttelse en av de store fordelene ved kommunesammenslåing. Askim kommune klamrer seg her til en gammel plan, som ikke lenger passer inn i vår tid. Vi ber derfor politikere om å løfte blikket fremover og se inn i en ny tid i ny storkommune.

Vi stiller også spørsmål ved omregulering av jord som må sees på som noe av landets beste matjord. Av det areal som faktisk er dyrkbart, er det kun 30 % som er egnet til å dyrke matkorn på landsbasis. Skal Askim virkelig være bekjent av å bygge ned den lille matjorda vi har igjen i kommunen? Askim kommune ble faktisk tildelt en jordvernpris tidligere i år, som enkelte av oss kanskje synes kommunen bør gjøre seg bedre fortjent til. Indre Østfold blir landets største landbrukskommune, og vi burde dermed gå foran med et godt eksempel for jordvern.

Håper med dette at flertallet av Askims politikere tar til fornuft, og stemmer mot omreguleringen den 18. desember.

Med vennlig hilsen Askim Bondelag

Thomas Riiser, Leder og Simen Solberg Nestleder

 


Les mer om saken her:

Rapporten fra Asplan Viak: Eidsbergveien – Tømmeråsveien. Mulighetsstudie. Utgave: 3. Dato 6.2.2017

Sakspapir til Det faste utvalg utvalg for plansaker i Askim 18. desember