Nytt for 2016:
For å søke RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås og/eller høstes. Vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas produksjonstilskudd. Beiting regnes om høsting, dersom det ikke medfører store tråkkskader.

Fylkesmannen i Østfold håper at en forenkling i vilkårene vil kunne føre til økt oppslutning om ordningen. FMLA  gjør oppmerksom på at normal jordbruksdrift og dokumenterbar avling er et vilkår for å mota produksjonstilskudd.

Endringen gjelder fra vekstsesongen 2016. Det kommer en helhetlig vurdering på nytt ved rulleringen av RMP i 2017. Se for øvrig sak på FMLAs nettside og  Oppdatert veiledningshefte

Karoline Fjeldstad, seniorrådgiver

Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen

+47 69247141 +47 90958705 mobil

FmosKAF@fylkesmannen.no

http://www.fylkesmannen.no/Ostfold