Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, der tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.

Inn på tunet Norge SA ble stiftet i 2016, og er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Matmerk, Gjensidige Forsikring ASA og Samvirkesenteret. Det er regionvise medlemsbedrifter/samvirkeforetak, slik som Inn på tunet Akershus SA, som sørger for at gårdene i ordningen er godkjente eller under godkjenning etter kvalitetssikringssystemet hos Matmerk. De regionvise samvirkeforetakene eies av gårdene som tilbyr velferdstjenester i regionen.