Rapporten  «Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt» er resultatatet av arbeidet til en partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt i forbindelse med forhandlingenene 2019 for å foreta en gjennomgang av produksjonssviktordningen, tidligere kalt avlingsskadeordningen.

Østfold Bondelag mener at ordningen først og fremst skal være en risikoreduserende ordning som gir økonomisk kompensasjon i krevende år. Vi støtter som følge av det rapportens vurdering rundt at begrepet tilskudd er mer dekkende enn erstatning. Videre at det er viktig å ta vare på denne, i verdenssammenheng, unike ordningen hvor fellesskapet er med på å dele tapet når ekstreme situasjoner oppstår.

Østfold Bondelag ønsker at tilskudd til produksjonssvikt prioriteres høyt i årets jordbruksforhandlinger, og at det avsettes tilstrekkelig til å imøtekomme behovet med de prioriterte forbedringene Østfold Bondelag ønsker seg. Som det pekes på i rapporten gir klimatiske skader innenfor spesielt frukt, bær, grønt ofte spesielt store tap, og det er viktig for produsentene at det er villighet fra fellesskapet til å være med på å bære disse tapene når de inntreffer. Dette er én av få ordninger via jordbruksavtalen som grøntnæringa kan benytte seg av.

Hva bør prioriteres endra i årets jordbruksforhandlinger?


Østfold Bondelag ønsker å prioritere følgende endringer i produksjonssviktordningen:

  • at hagl tas med som skadeårsak på lik linje med tørke, nedbør, flom og frost
  • endringer i vekstgrupper grønnsaker, potet, frukt og bær slik det omtales under
  • at normtallene for grovfôr justeres slik at de reflekterer reelt avlingsnivå, jf. argumentene i forrige spørsmål
  • at satsforskriften rulleres hvert annet år, i stedet for hvert tredje, som i dag. Alternativt at satsene bringes inn i jordbruksforhandlingene. Det oppleves svært urimelig at satsene ikke er oppdaterte når for eksempel fratrekk for høstekostnader er etter dagens nivå
  •  at toppavgrensingen for vekstgruppene potet, grønnsaker, frukt og bær heves til 1 000 000

Les hele høringsuttalelsen til Østfold Bondelag her