Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest en måned før årsmøtet (frist 18. februar).

Utsendinger må melde seg på innen 1. mars. Påmelding sendes til ostfold@bondelaget.no.

Årsmøtepapirene sendes ut pr epost senest 4. mars. Administrasjonen kan sende papirene pr post til de utsendingene som ber om dette, og forespørsel må sendes pr epost, ostfold@bondelaget.no, senest 1. mars.

Her finner du varselet som ble sendt pr epost 4. februar 2021. 

 

Innkomne saker til årsmøtet

Nedenfor finner du saksframleggene til to saker som vil bli behandlet som innkomne saker på fylkesårsmøtene i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag. Den første saken omhandler selve intensjonsvedtaket om sammenslåing av de tre fylkeslagene til Viken Bondelag fra 2022, forutsatt at ikke Viken fylkeskommune oppløses. Det andre omhandler instruks for hvordan valgnemndene i de tre fylkeslagene forbereder valget til konstituerende årsmøte i 2022 (midlertidig valgnemnd bestående av leder og nestleder i de tre fylkesvise valgnemndene), samt en instruks for sammensetning, oppgaver og økonomi for valgnemndene etter sammenslåinga i 2022.

Sak 8 Innkomne saker - A. Intensjonsvedtak for Viken Bondelag

Sak 8 Innkomne saker - B. Felles valgnemnd for fylkesbondelagene i Viken 

Begge disse sakene var på høring i lokallaga høsten 2020, og det er gjort noen mindre endringer siden høringsprosessen. Disse er:

 1. Forslag til intensjonsvedtak for Viken Bondelag
  • Noen redaksjonelle endringer (gir ikke endringer i meningsinnholdet)
 2. Forslag til valgnemndsarbeid i fylkeslagene i Viken
  • Noen redaksjonelle endringer (gir ikke endringer i meningsinnholdet)
  • Endringer som gir endringer i meningsinnholdet:
   • Om valg av valgnemnd (f.o.m. årsmøtet 2022):
    • Leder velges for ett år, blant medlemmer som har sittet i 3 år. Medlemmer velges for tre år, slik at to medlemmer går ut hvert år. (setning om at leder velges for ett år blant medlemmer som har sittet i tre år er ny)
    • … medlemmer av begge kjønn – hvert kjønn bør være representert med minst tre personer. (endret fra skal til bør på kjønnsrepresentasjon)
   • Om valgnemndas oppgaver:
    • Punkt 7: 3 personlige varamedlemmer til Norges Bondelags representantskap. som velges blant de faste medlemmene av fylkesstyret. (omformulert)
    • Punkt 10: Neste års valgnemnd med medlemmer og varamedlemmer.
   • Om valgnemndas arbeidsmåte (om fylkesstyrets sammensetting):
    • Geografisk representasjon med tre representanter fra hvert av de tre tidligere fylkene. Ledertrioen skal fordeles på de tre tidligere fylkene. (siste setning er ny)