Fredag 1. juni var prosjektleder Ivar Sørby i møte med Østfold Bondelag for å orientere rundt prosjektet, og i forhold til hvordan landbruket kan bidra inn i prosjektet. Rolf Øyvind Thune som sitter i styringsgruppa i prosjektet hadde også invitert Per Harald Agerup fra Norges Bondelag til møtet, sammen med Bjørn Gimming og Nina Glomsrud Saxrud. Målet med møtet var å forankre prosjektet, og diskutere rundt de ulike tiltakene i planen.

 

Østfold Bondelag er positive til at det nå foretas en grundig analyse av og kartlegging av ressursgrunnlag, energibehov osv. Det er viktig at de reelle kostnadene ved slike anlegg kommer på bordet, og at man ser dette opp mot et mulig inntjeningspotensiale for landbruket. – Vi er med i dette prosjektet for å sikre at landbrukets interesser blir ivaretatt. Det er fortsatt en tidlig fase i å utvikle dette til kommersielle gårdsbaserte anlegg med en mulighet for inntjening, sier Rolf Øyvind Thune, medlem av styringsgruppa i prosjektet.

 

Bakgrunnen for prosjektet er å se på hvilke muligheter som ligger i en nyetablering av biogassproduksjon av våtorganisk avfall fra husholdninger, landbruk og næringsvirksomhet i Indre Østfold, Rakkestad og Halden. Disse delene av fylket har ingen biogassproduksjon. I søndre del av fylket har vi FREVAR i Fredrikstad og Tomb i Råde. Prosjektet vil ha hovedfokus på biogassressursene fra landbruket. Husdyrgjødsel i seg selv gir lite energi, slik at et samarbeid med for eksempel avfallsbransjen eller næringsmiddelindustrien om bruk av matavfall som råstoff vil være nødvendig.

 

Prosjektet samsvarer med målsettingen i Stortingsmelding nr 39: Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen.

 

Norsk landbruksrådgiving Sør Øst, Fylkesmannens landbruksavdeling, Vannområde Haldenvassdraget og Østfold Bondelag er alle med i styringsgruppa i prosjektet. I tillegg til Biogass Østfold og Østfold Fylkeskommune.