Beitedyr i Østfold
1. mars var det 5 064 søyer født i fjor eller tidligere i Østfold. Det betyr at det er anslagsvis 15 000 sauer på beite i Østfold i disse dager. I tillegg til sau, beiter det et betydelig antall storfe i Østfold. 1. mars var det 7 641 mordyr og 13 016 øvrige storfe i fylket, hvor storparten (alle, unntatt hanndyr over 6 måneder) beiter i innmark, for eksempel i form av ravinedaler.

I Aremark kommune var det 256 søyer den 1. mars, noe som tilsier at det er om lag 750 sau på beite i kommunen. I tillegg befant det seg 326 kuer og 507 øvrige storfe på samme tidspunkt i Aremark kommune.

Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratets produksjonstilskuddsstatistikk.

Natt til lørdag 13. mai 2023 angrep og drepte ulv 10 søyer og 21 lam på innmarksbeite med rovviltavvisende gjerde i Aremark kommune. Angrepet er bekrefta gjennom undersøkelser gjort av Statens Naturoppsyn (SNO).

Statsforvalteren i Oslo og Viken har undersøkt det rovviltavvisende gjerdet, og det blei i samråd med kommunen innført økt tilsyn/vakthold i området. Dette tilsynet er nå i sluttfasen, og Østfold Bondelag er bekymra for nye angrep i området. Det er nærliggende å tro at ulven bruker områder både i og utenfor Aremark kommunes grenser, og det søkes derfor om skadefelling av ulven(e) også utenfor Aremark. Østfold Bondelag søker p om tillatelse til skadefelling av ulv i Aremark kommune, og omliggende kommuner.

I sin begrunnelse for skadefellingstillatelsen viser Østfold Bondelag til at Høyesteretts dom over linsensfellinga av Letjenna-reviret bør komme til anvendelse ved vurdering om skadefelling, da denne dommen gir et tydeligere rettslig grunnlag for ulveforvaltninga innenfor ulvesonen, som Aremark og nabokommunene er en del av.