Reguleringsarbeidet har pågått en stund, og det har vært dialog med Statens veivesen både fra grunneier og bondelagets side.

Sett hen til Stortingets mål om økt matproduksjon og til det nasjonale jordvernmålet, ber nå Østfold Bondelag, Fylkesmannen i Østfold om å ikke stadfeste reguleringsplanen for fv. 124 i Eidsberg kommune, men å sende planen tilbake til kommunen for ny behandling, slik at jordvernhensynet tydeliggjøres i planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

Primært ønsker Østfold Bondelag at maksimalt 3 meter fra veikanten omdisponeres. Det vil si at i områder der man trenger mindre areal, settes eiendomsgrensa også tettere til veikanten enn maksimalgrensa. Sekundært ønsker Østfold Bondelag at det ikke omdisponeres mer enn det faktisk er behov for (flytende grense).

Les hele brevet til Fylkesmannen i Østfold her