Østfold bondelag har i det siste fått flere henvendelser fra medlemmer og grunneiere som kan bli berørt av Syd-Vestlinken. Felles for henvendelsene er en bekymring for konsekvensutredningen vil «favorisere» luftspenn, uten at alternativene blir utredet i tilstrekkelig grad. Vi har i vårt høringsinnspill særlig understreket viktigheten av at de ulike alternativene blir utredet på en slik måte at det er mulig med en reell sammenligning av dem. Bekymringen knytter seg for det første til om kostnadene ved alternative løsninger vil bli tilstrekkelig utredet. Den knytter seg for det andre til om konsekvensutredningen i tilstrekkelig grad vil hensynta den senere tids teknologiske utvikling.

Dersom Statnett søker konsesjon på en trasé som hovesakelig er basert på luftspenn, så vil den konkrete kostnadsdifferansen mellom luftsspenn og de ulike kablingalternativene bli et sentralt premiss for det endelige valget mellom luftspenn og øvrige alternativer. Dersom det søkes om konsesjon for en luftspennstrasé, vil det derfor være utilfredsstillende for alle parter å måtte forholde til at kostandsdifferansen kun er omtrentlig angitt. Vi ser det derfor som sentralt at konsekvenskvensutredningen, dersom den inneholder en «preferanse» for luftspenn, inneholder konkrete beregninger av kostnadsdifferansen mellom luftspenn og de øvrige alternativene. Disse beregningene vil være nødvendige for sikre et godt offentlig ordskifte og en reell politisk debatt i forkant av den endelige beslutningen med hensyn til trasévalg.

 

Hele brevet kan lastes ned her