Ordførerne i de fire kommunene i Indre Østfold-regionen, Saxe Frøshaug (Indre Østfold), Theodor Bye (Marker), Karoline Fjeldstad (Rakkestad) og Anne-Grethe Larsen (Skiptvet), skriver i sitt brev at de representerer en region som har 12,5 prosent av kornarealet i Norge. I 2019 produserte regionen 15 prosent av landets korn i volum.

Ordførerne uttrykker stor bekymring for de sterkt voksende kostnadene for en rekke av jordbrukets innsatsfaktorer, som gjødsel, materialer, energi, og for generell prisvekst i samfunnet. De er derfor redde for at mange kornprodusenter kan prioritere å fyrke fôrkorn framfor matkorn, og skriver:

I en tid med usikkerhet rundt matkornsituasjonen på verdensmarkedet bør det være et mål å dyrke matkorn, men det må være økonomisk lønnsomt for den enkelte bonde.

Ordførerne skriver videre at:

Kommunene er bekymret for næringens mulighet til å tåle de prisoppganger som vi er vitne til nå og hvilke følger det får for evnen til å sikre nok norsk matkorn både på kort og lang sikt. Kommunene ber regjeringen bidra til at landbruksforetakene gis sikkerhet til å gjøre innkjøp av bl.a. gjødsel m.m. for neste års vekstsesong allerede i høst.

Dersom den usikkerhet som vi nå merker får bre seg, kan dette fort gå utover avlingsnivå, investeringsevne og -vilje, areal i drift, beredskap for matmangel m.m.

... Kommunene vil gjerne bidra til å sikre tilstrekkelig og variert mat av god kvalitet. Da må landbruket gis slike trygge rammebetingelser at produksjonen opprettholdes. Denne tryggheten må sikres allerede i vår.

Les hele brevet fra ordførerne i menyen på høyre side.