I perioden mai 2020 til oktober 2021 gjennomførte Aremark Bondelag et eget villsvinprosjekt. Målet for prosjektet var å holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, registrere eventuelle sykdommer og ha kontroll på villsvinbestanden innen samarbeidsområdet. Samarbeidet besto av 17 grunneiere og arealet utgjorde 25 000 dekar.

Noe av det prosjektet har gjennomført er:

 • å engasjere fire jegere til ei beredskapsgruppe, med døgnvakt for å rykke ut på forespørsel fra grunneier, delta i ettersøk og på anmodning foreta veterinærprøver av felt villsvin innen området
 • lage skriftlige avtaler mellom samtlige grunneiere og jegere
 • teste ut villsvinfeller
 • ta ut prøver for å kartlegge eventuelle sjukdommer på villsvinene som blei felt

 

Prosjektet har gjort seg følgende erfaringer:

 • Enkelte gårder innen samarbeidsområdet har i perioder hatt betydelige villsvinskader. Til tross for dette har jegerne i beredskapsgruppa vært forholdsvis lite benyttet
 • skriftlige avtaler mellom grunneiere og jegere sikrer et godt samarbeid. Det har ikke vært noen uoverensstemmelser eller komplikasjoner i samarbeidet, noe som viser betydningen av gode avtaler
 • det blei ikke fanget villsvin i fella på de tre stedene denne blei satt ut
 • ingen av de felte villsvinene blei registrert med smittsomme sjukdommer 
 • inntrykket er at villsvinpopulasjonen i Aremark de siste 2-3 årene har vært relativt stabil, noe som også er betegnende for hele Haldenområdet. Mye tyder imidlertid på at villsvinpopulasjonen sprer seg eller er økende nordover mot Kongsvingerområdet
 • åtejakt er den mest effektive jaktformen, men uansett jaktform så er jakt på villsvin svært tidkrevende

 

Basert på prosjekterfaringene vil det bli arbeidet videre med villsvinproblematikken på følgende måte:

 • Grunneiersamarbeidet vil fortsette og vil bli videreutviklet og utvidet med flere grunneiere. Det nye samarbeidsområdet vil gå fram til utgangen av 2023, muligens med forlengelse
 • En beredskapsgruppe av jegere vil bli etablert. Jegerne vil ikke inngå i døgnkontinuerlig vakt, men kan tilkalles ved behov. Eventuelle utrykninger vil bli honorert
 • "Viltrapporten» er et digitalt verktøy som vil bli tatt i bruk for registrering av sett og felt villsvin. Denne rapporten vil over tid gjøre det mulig å ha oversikt over bestanden av villsvin i samarbeidsområdet
 • Summen av våre erfaringer vil danne grunnlaget for en modell som vi tenker etter hvert skal gjøres gjeldende for gjennomføring i hele Aremark kommune
   

Du finner hele rapporten i menyen til høyre.

 

Villsvinprosjektet i Aremark er blant annet finansiert av Bærekraftfondet, som forvaltes av Gjensidige og Norges Bondelag i samarbeid.