Nyheter

Tett gapet

I dag leverte Østfold Bondelag sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. I innspillet er fylkeslaget klare på at det er et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Østfold Bondelag forventer at dette gapet tettes med minst en fjerdedel, etter at kostnadsveksten er kompensert fullt ut og det er gitt kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet. Østfold Bondelag mener at alle typer produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus.

Bli med på kurs i bruk av sosiale medier 28. mars

Østfold Bondelag inviterer deg som har en liten «bondeinfluenser» i deg eller er lokallagets ansvarlige for sosiale medier til fysisk og praktisk kurs. Mandag 28. mars kl. 18.00 får du får kyndig hjelp av Eva Pettersen fra Byro.no og Elise Eng @grisebonden til å lykkes bedre på sosiale medier.

Dette bør du vite om krisen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina påvirker mange. Også landbruket vil merke at Russland har invadert Ukraina. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for bonden med tanke på situasjonen.

Valgnemdas innstilling 2022

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Regjeringen med tiltak for å sikre norsk matproduksjon

Regjeringen sier de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn.

Stormøte Korn: Ingen løfter, mye god vilje fra landbruksministeren

Landbruks- og matminister Sandra Borch var forsiktig med løftene, men serverte mange formuleringer med positiv klang på Stormøte Korn i Askim i går.

Stormøte korn 2. mars

Onsdag 2. mars inviterer Østfold og Akershus Bondelag til stormøte korn i Askim. - Vi er svært glade for å presentere et program med et "stjernegalleri" av innledere. Sjekk her. Alle hjertelig velkomne.

Kurs i omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm på gården? Vi inviterer til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk" tirsdag 8. mars kl. 17.00 på Tomb vgs. Solli Bioenergi AS står for det faglige innholdet.

Vårt budskap til friluftslivet: Husk avtale med grunneier

Ta kontakt med grunneier tidligst mulig når det skal planlegges stier og løyper for friluftsliv! Det er hovedbudskapet fra bondelagene i Viken til alle som planlegger skiløyper og turstier.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Enige om strømstøtte til landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder gjødsel er det fortsatt usikkert.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2022

Årsmøtet i Østfold Bondelag er i år planlagt å finne sted på konferansesenteret på Hafslund hovedgård og konferansesenter i Sarpsborg kommune, torsdag den 24.mars 2022.

Kurs i omlegging til fornybar energi

I samarbeid med Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk".

Tillitsvalgte i bondelaget skoleres til innsats og kamp

2022 er ikke mange ukene gammelt men allerede har en rekke tillitsvalgte i Østfold Bondelag gjennomført kurs i ledelse av organisasjoner, kurs i bruk av sosiale medier og samling med skolering i strategi foran årets jordbruksforhandlinger.

Krever full kompensasjon for rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag sendte torsdag 28. januar 2022 et brev til rovviltnemnda i region 4, der fylkeslaget blant annet krever økte satser for oppsett og drift av rovviltavvisende gjerder. Østfold Bondelag påpeker i samme brev at rammen for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) er alt for lav i våre områder og at denne også må heves betraktelig. Brevet blei svært aktuelt da Oslo tingrett tre dager seinere avsa en dom der de stanser lisensjakta på fire flokker innenfor ulvesona.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Ny medarbeider i Østfold Bondelag

Erlend Lund Kvernenes er ansatt som førstekonsulent i Østfold Bondelag (vikariat ut 2022). Han kommer fra stillingen som natur- og miljørådgiver hos Stord-Fitjar kommune, og hadde sin første arbeidsdag hos oss den 3. januar.

Jordbruksforhandlingene: Alle medlemmer kan påvirke!

Dagens situasjon i landbruket gjør at vårens jordbruksforhandlinger blir viktigere enn noen gang. Nå trenger Bondelaget innspill fra alle medlemmer i hele landet.

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, må vi benytte anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt vi faktisk har fått til!

Nødvendig ordning for tilgangen til norske grønnsaker

Bondelaget og Småbrukarlaget ba om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa, grunnet kraftig økte strømkostnader. I dag har regjeringa foreslått en slik ordning.

Fagmøte grøntprodusenter Østlandet utsatt

Det planlagte fagmøte for grøntprodusenter torsdag 13. januar 2022 utsettes. Nye retningslinjer betyr at møter som dette ikke vil være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fysisk. Vi har derfor konkludert med at det flyttes til mars, og håper at det da er mulig å møtes fysisk.

Ber om energiløsning for veksthusene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader.

Julefreden senker seg

Vi er på hjemmekontor allerede, og fra og med tirsdag 21. desember og fram til mandag 3. januar er det julestengt i Østfold Bondelag. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Tydelig svar på regional rovdyrforvaltning

Østfold Bondelag har latt seg høre på rovvilt 4 sin forvaltningsplan for store rovdyr. I sitt svar er fylkeslaget klare på at individer og familiegrupper som forvolder skade må tas ut, og at det må gis stående fellingstillatelse på ulv som har angrepet beitedyr og fortsatt befinner seg innenfor rovviltavvisende gjerde.

Digitalt kurs i klimakalkulatoren

Bli kjent med landbrukets klimaarbeid og kalkulatoren. Ut fra denne kan du som bonde kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården din. Målet er at flest mulig tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig. Kurset er gratis, men krever påmelding innen 29. november.

Miljøkrav på bekostning av matkornproduksjonen

- Får Statsforvalteren det slik den ønsker i sitt forslag til nye regionale miljøkrav for jordbruket i Østfold og Akershus, vil det i store områder bli redusert mulighet for å produsere høsthvete. Dette vil gå på bekostning av landets mulighet til å produsere matkorn, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Viktig informasjon til deg som er fjørfebonde

Mattilsynet har vedtatt begrensninger rundt gården med smitte av fugleinfluensa for å begrense smittespredning.

Mattilsynet pålegger avliving

Mattilsynet har avdekket at veterinærer har benyttet ulovlige medikamenter til husdyr. Derfor har tilsynet besluttet at dyra må avlives og destrueres.

Ny retning for landbruket

– Dette er en god start mot en ny retning for landbruket, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, om regjeringas forslag til justeringer i statsbudsjettet.

Slik er fordelingen

Her kan du se hvordan pengene etter tilleggsforhandlingene blir fordelt.

Viktige investeringsmidler til jordbruket

Regjeringa foreslår 200 mill.kr. i investeringsmidler til landbruket. – Viktig for å få med gårdsbruk over hele landet videre, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Kornskolen 2021

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll. Det vil bli satt opp kurs i Buskerud senere i vinter.

Bli med på vinterens arbeidsgiverkurs for landbruket

Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer.

Stillingen som Bondelagskokk er ledig. – En viktig rolle for norsk matkultur

Er du den nye Bondelagskokken? Med et kokkestipend på 100.000 kroner kan du bidra til å fremme norsk matkultur og spre kunnskap om de unike råvarene som blir produsert i hele landet.

Avtale om kostnadskompensasjon for jordbruket

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Signaler til jordbruksforhandlingene 2022

Viken Fylkeskommune ønsket signaler fra bondelagene i Østfold, Akershus og Buskerud til behandling av fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene 2022. - Fylkesbondelagene understreker at dette er innspill til prioriteringer slik vi ser utfordringene pr. nå, og at våre endelige og respektive innspill avgis først i mars 2022, uttaler fylkeslederne.

Lot seg høre om samferdsel

Østfold Bondelag har sendt høringssvar til Viken fylkeskommune sin samferdselsstrategi for 2022-2025. I brevet la fylkeslaget vekt på jordvern og arealeffektivitet, framkommelighet, spredning av svært uønska ugrasarter og breibåndsutbygging.

Veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr er 1. november. På denne siden finner du veileder og nyttig informasjon til deg som skal søke.

Få alvorlige brudd på dyrevelferden hos gris

– Det er godt å se det svart på hvitt at Mattilsynets funn så langt tyder på at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden, og at dyrevelferden hos griser er bra, sier Gimming.

Tilleggsforhandlingene startet opp igjen

Tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket er startet opp igjen med den nye regjeringen etter at Solberg-regjeringen utsatte dem i september.

- Bygg dere et nettverk med gode folk rundt dere!

Slik lød oppfordringa til HMS-rådgiver i NLR Øst, Kari-Anne Aanerud, til de over 30 framtidige bøndene som møttes på samling i regi av Østfold Bondelag. Samlinga for Unge Bønder blei avholdt på Kalnes videregående skole den 13. oktober, og trakk ungdom fra hele Østfold.

Økte inntekter og framtidstro

- Den nye regjeringsplattformen er et godt utgangspunkt for en helt nødvendig snuoperasjon i norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Gjør norske grønnsaker dyrere

Statsbudsjettet legger i liten grad opp til satsing på klima i landbruket, og vil gjøre norske grønnsaker dyrere. – Vi skulle sett en større satsing, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Kjenner du noen som utmerker seg i matbransjen?

Nå åpner nominasjonen til Embla 2021, den nordiske matprisen. Selve prisutdelingen er i Oslo i mars.

Forventer inntektsløft og bærekraftig landbruk

Norges Bondelags lederkonferanse har kommet med en uttale med klare forventninger til ny regjering.

Nytt forslag om høstpløyeforbud

- Vårt oppdrag inneholder en klar forventning om at det oppnås såkalt «god vanntilstand» i flere vannforekomster enn i dag, samtidig som vi skal bidra til å produsere mer mat, innledet Otto Galleberg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken på lokallagsmøte i Østfold Bondelag torsdag kveld. - Noe av svaret på dette er sterkere bruk av miljøkrav, blant annet forslag om et 50 m belte som ikke skal kunne høstpløyes i store deler av Østfold.

Tydelige innspill til regjeringsplattformen

Omtrent akkurat i det valgresultatet forelå og de politiske partiene startet sine møter, leverte vi i Norges Bondelag våre innspill til ny regjeringsplattform.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere