Klimaavtale med regjeringa
Norges Bondelag - og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngikk 21. juni en klimaavtale med regjeringa hvor vi forpliktet oss til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2.ekv. fra 2021-2030.

1. Jordbruket tar sin del av klimajobben, og skal kutte 5 millioner tonn CO2 ekv. fram mot 2030. Det er ikke nødvendig med en reduksjon i norsk kjøttproduksjon for å få til dette.

2. De biologiske utslippene fra jordbruket er en del av et naturlig kretsløp. Alle dyr og mennesker som spiser planter, direkte eller indirekte, slipper ut CO2. Plantene tar opp CO2 fra lufta og vann gjennom røttene, ved bruk av solenergi omdannes dette til karbohydrater. 

3.Vi skal produsere mer korn, frukt og grønt i Norge. Den beste utnyttingen av matressursene får vi om vi spiser  mat som ikke har gått veien gjennom et husdyr. Siden landet vårt først og fremst består av skog og fjell, områder som ikke egner seg til dyrking, vil det aldri bli nok korn og grønnsaker til å mette hele befolkningen. Skal vi få brukt naturressursene i landet vårt er vi avhengig av husdyr som kan nyttegjøre seg det graset som vi mennesker ikke kan fordøye direkte. Denne produksjonen skal være så klimavennlig som mulig.

4. Dyr på beite bidrar til biologisk mangfold. I de områdene der det gjennom generasjoner har gått dyrt på beite, er det utviklet viktige miljø og habitat for biologisk mangfold. Dette mangfoldet av gener, arter, naturtyper og landskapstyper utgjør et robust økosystem. Beiting bidrar også til å holde oppe kulturlandskapet og hindrer gjengroing. 

5. Det beste du kan gjøre om du ønsker et mer klimavennlig jordbruk er å velge norsk i butikken. På den måten bidrar du til at bonden får mulighet til å investere i gode klimatiltak på sin gård.

Her finner du jordbrukets klimaavtale med regjeringen.