Alle medlemmer er hjertelig velkomne til årets årsmøte

Saksliste: 

 1. Åpning ved leder. 
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av referent og to til å underskrive protokollen.
 5. Årsmelding
 6. Regnskap og revisors melding
 7. Innkomne saker
 8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
 9. Valg i henhold til lovene,
 • Leder for 1 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • 2 utsendinger til årsmøte fylkeslaget ( tillegg til leder )
 • 2 revisorer
 • 1 nytt medlem til valgkomite

10. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Per Kristian Solberg senest 14. oktober (perksolberg@gmail.com, tlf 913 39 679 ). 

Besøk fra Østfold Bondelag ved Kjell Einar Huseby, og dere vil få enkel bevertning

Vel møtt!  Hilsen styret