Ole-Kristian Bergerud fra fylkesbondelaget deltar med orientering om aktuelle saker. I tillegg ønsker vi velkommen til leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, som stiller til åpen spørretime. 

Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg i henhold til lovene

a. leder (for 1 år)

b. to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Thomas Riiser

innen 10.10.22

Det vil bli servert pizza. Grunnet matservering er det påmelding til Julie Beate Oraug (99498379) innen 10.10.22.

Vel møtt!