Han overtok foreldregården i 1990, og driver i dag melkeproduksjon med 60 kyr, og oppforing av 100 okser. I alt 240 storfe. På gården er det både korn og grasproduksjon.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Østfold er et kompakt fylke og vi har alle produksjoner bortsett fra geit. Hele 80 prosent av arealet brukes til kornproduksjon, noe som gir både heltids og deltidsbønder. Vi har mye ungdom som vil inn i næringa. Bøndene er interesserte og flinke til å utnytte mulighetene. Bruken av arealene er relativt markedsorienterte, og for å få lønnsomhet i produksjonene, må vi være gode på marginene. Dette gir beviste og aktive produksjonsmiljøer.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Den største utfordringen generelt er at vi har tilnærmet nok av alle produkter bortsett fra korn og grønnsaker. Skal
vi øke produksjonen og selvforsyning må næringen bedre konkurransekraften i markedet. I Østfold har vi store muligheter til å øke grøntproduksjonen, og i kornproduksjonen utfordres vi på å bedre lønnsomheten uten at det går på bekostning av konkurransekraften til husdyrbøndene.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Ta ansvar for jorda, og ikke bygg den ned. Og legg forholdene til rette for næringen. Ei krone til landbruket er ti kroner
tilbake til samfunnet. Gjennom lokal- og fylkeslaget ønsker vi kontakt med politikerne for å gi innsikt og kunnskap. Mange av rammebetingelsene våre er avhengig av at politikerne forstår landbrukets betydning både på kort og lang sikt.