Hjemme på gården sin på Høland driver han med potet, gulrot, korn og litt gras. Han har også egen selvbetjent
og heldøgnsåpen gårdsbutikk, der han både selger egne og andres produkter. Han produserer også varme til egne og naboers bygninger, samt en barnehage, fra flisanlegget på gården.

Hva er det mest positive med jordbruket i Akershus?

- Vi Akershus-bønder driver jo jordbruk i en tett befolket del av Norge. Selv om det for det aller meste dyrkes korn her,
så får folk også se dyr på beite. Vi gjør en viktig innsats for å holde kulturlandskapet i hevd enten det er gule kornåkere eller vakre beiteområder i ravinedalene. Vi utnytter de ressursene vi har, og jobber for å holde noen av de mest produktive jordressursene vi har i Norge i hevd, i en del av landet der det er press for å bruke jorda til samferdselsformål,
boligbygging eller annet. Dette er matjord som også framtidige generasjoner vil ha nytte av.

Hva er den største utfordringen for næringen?

- Den største utfordringen er økonomien i næringen. Vi risikerer å bli alt for få aktive gårdbrukere igjen. Da fjerner vi oss fra familiejordbruket.

Har du noen gode råd til politikerne?

- De må ta vare på matjorda vår for framtidige generasjoner. Det er viktig for beredskapen. De må tørre å ta noen
langsiktige valg, selv om de kanskje ikke alltid er de mest populære.