Fylkesleder Trond Ellingsbø holder tale til årsmøtet i Oppland Bondelag.Samholdet, på tvers av produksjoner og geografi må stå i fokus, og vi må aldri miste sammenhengene i vår politikk av syne. Vi må være bevisste på at vi selv ikke går i fella med å kaste oss på enkle saker, i scenesatt av våre kritikere som som kun har en misjon, nemlig det å skape mistillit til vår egen næring, sa Trond i talen sin til årsmøtet.

Det er et privilegium å være fylkesleder i Oppland Bondelag. Å kunne reise rundt i hele fylket og møte så mange dyktige bønder og flinke tillitsvalgte gir allitid like mye. Jeg får mye inspirasjon, mange gode refleksjoner og spennende innspill å ta med meg. Det er særlig moro og høre de unge og engasjerte, og høre de klare meldingene de sender oss.

Vi har brukt mye tid på landbruksmeldinga siste året. Den slår fast at grunnelementene i landbrukspolitikken skal ligge fast. Det skal vi ikke bare ta som en selvfølge. En del politiske uttalelser trekker i en annen retning. Jeg velger å se på meldinga som et anbud, sa Trond. Staten definerer et oppdrag, det er vi som har kunnskapen og muligheten til å ta på oss jobben. Det skal vi ha betalt for. Dette er så enkelt og selvfølgelig at alle må kunne forstå dette.

Det er gledelig å konstatere at den årlige MMI-målinga gir oss en rekordoppslutning blant det norske folk. 90% er for å opprettholde det norske jordbruket på minst samme omfang som i dag.

Smørkrisa før jul har fått våre kritikere til å se på landbrukspolitikken som mislykket. Det er ikke enkelt, men veldig viktig å møte denne kritikken med fornuftig argumentasjon. Samtidig har smørsaken vist ossat  folk vil ha norskprodusert mat. 

Markedsadgang og kjedemakt er en veldig viktig sak som angår oss alle. Det vises i pressa at det brukes mange midler og metoder for å posisjonere seg ytterligere i dette markedet. Her må vi være våkne.

Styret i Oppland Bondelag har akkurat avgitt uttalelse foran jordbruksforhandlingene. Denne er bygget på innspillene fra dere i lokallagene. Hovedkravet er inntekt, inntekt, inntekt. Det må være enkelt å finne igjen formuleringene fra landbruks- og matmeldinga i Statens tilbud.

Trond mener det er viktig at vi betrakter oss sjøl, sett fra utsida. Vi må tåle innsyn i det vi driver med. Dette har en helt klar sammenheng med folks oppfatning  av oss som næring og matprodusenter.

Bondelaget skal være en god arena for landbrukspolitiske diskusjoner. Vi har akkurat hatt ei samling for kvinnelige tillitsvalgte, og meldinga derfra var klar. Vi må ha engasjerende tema, møtene må være matnyttige og en må føle seg trygge i miljøet.

Aktiviteten i lokallagene er fundamentet for Oppland Bondelag. Vi er helt avhengig av arbeidet som gjøres lokalt.

Det som skjer på naturbrukssida nå, er spennende og viktig. Samarbeidet vi har med Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere har startet mye som er bra. Voksenagronomtilbudet er det mest konkrete vi kan vise til i denne sammenheng.

Til slutt vil jeg takke alle tilltsvalgte på alle nivå for den jobben dere gjør. La oss løfte blikket, rett ryggen og ønsk hverandre lykke til.

Her kan du lese hele talen til Trond Ellingsbø.