Ca 120 personer var tilstede da leder i Norges Bondelag Nils Bjørke orienterte om Regjeringens forslag til Landbruks- og matmelding, Norges Bondelags syn på meldinga og arbeid med den, samt arbeid fram mot årets jordbruksforhandlinger. Den siste tidas mediaoppslag om Oppland Bondelags markering av kjedemakten ble et sentralt tema på slutten av møtet.

Flere Q-mjølkprodusenter tok ordet og ba om en forklaring på det de mente var B-stempelet de hadde fått som medlemmer i Oppland Bondelag. Både Nils Bjørke og leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø svarte at Norges Bondelag er for alle, og det er ingen oppdeling i A og B-medlemmer. Hotellvalget for årsmøtet i Oppland Bondelag var en markering av kjedemakten, ikke en konflikt mellom Tine og Q. Nils Bjørkes innlegg om saken kan du lese her, og Trond Ellingsbøs innlegg her.

Nils Bjørke understreket samtidig viktigheten av et sterkt landbrukssamvirke. Skal vi klare å ha hånd om markedsreguleringen er det helt nødvendig med et sterkt landbrukssamvirke. Det er det eneste våpenet vi har mot kjedemakta, noe som er viktig både for Tine- produsenter og for Q-produsenter sa Bjørke.

I Sveits ser konkurransetilsynet på maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen som et samfunnsproblem, her hjemme ser det ut til at konkurransetilsynet er en samarbeidspart for kjedene, sa Bjørke.

Nils Bjørke innledet med å si at Landbruks- og matdepartementet vil styrke distriktslandbruket gjennom den foreslåtte Landbruks- og matmeldinga. Dette må skje gjennom friske budsjettmidler, sa Bjørke. Noen omfordeling mellom regioner eller produksjoner vil vi ikke ha, sa han før han gjennomgikk meldinga.

Vi vil ha økt matproduksjon på norske ressurser. Dette oppnår vi ikke hvis vi fjerner produksjonskravet for grovfôr, sa Bjørke.  Når det gjelder etterslepet på investeringer, må det til ei investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer. I tillegg ønsker Norges Bondelag å etablere en fondsordning med skattefordel. Vi skal styrke den aktive bonden. Da kan det være positivt med en mer liberal delingsmulighet i jordloven. Aktive bønder og bosetting i distriktene er viktig for Norges Bondelag.

Ordførere er veldig opptatt av jordvern, helt til en kommer til lokale utbyggingssaker. Da blir låten en helt annen og dette gjør saken vanskelig i praksis. Ellers la Bjørke vekt på viktigheten av importvernt og at vi må passe på Regjeringa slik at de utnytter det handlingsrommet som er mulig. Meldinga slår fast ta vi fortsatt skal ha jordbruksforhandlinger og et sterkt samvirke. Dette er bra.

Vi trenger god landbruksfaglig kompetanse. For å få til dette må vi videreutvikle både 3-årig naturbruksutdanning og ulike kortkurs, f.eks voksenagronom, sa Nils Bjørke.

Når det gjelder resultmålet ønsker Norges Bondelag å endre fra "vederlag til arbeid og egenkapital" til "vederlag til arbeid".

Norges Bondelags innspill til meldinga kan du lese her.

Jordbruksforhandlingene - Fokus på inntekt

Nils Bjørke tror det blir en utfordrende vår. Dette blir første syretesten på om staten mener noe med Landbruks- og matmeldinga. En dyktig bonde skal ha god inntekt. En ekstra dyktig bonde skal ha ei ekstra god inntekt. Du skal ikke måtte være den beste bonden for å ha ei inntekt du så vidt kan leve av.

Målprisøkning er en stor utfordring i forhold til markedet. Vi må synliggjøre vårt behov for budsjettmidler.

  

Fra salen kom det klare meldinger både for og i mot brudd i jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag har et pedagogisk problem når vi gang på gang går med på en avtale, og i neste omgang er misfornøyde med inntektsutviklinge. Til det svarte Bjørke at det hadde vært en klar fordel for Bondelaget å bryte flere ganger. Men jeg mener det er viktig å tenke på bonden, ikke på Bondelaget, sa han.

Når det gjelder hvordan landbruket fremstår, var både Bjørke og enkelte fra salen klare: vi har ingen sympati for grupper som streiker. Det må være en helt spesiell totalsituasjon som evt skal være utgangspunktet for evt brudd og aksjoner. Er vi ensidig negative er det ingen som vil høre på oss. Vi må være flinke til å skryte av det som går bra, og flinke til å skryte av f.eks politikere som har gjort en forskjell for oss. I tillegg er det greit å ha med seg at jo mer vi krangler innad i næringa, jo mer kan politikerne slappe av. Vi har lov å være sinte av og til, men ikke være sure, og vi må være stolte av det vi gjør, sa Bjørke.

Dette støttes av den nye ordføreren i Gausdal, Oddvar Høistad: Dere må synliggjøre bedre det som er positivt, sa han.

 

 

Veterinær Lars Navelsaker benyttet anledning til å orientere om endringer i veterinærtjenesten som er på trappene i forbindelse med at ordningen med at veteriniærtjenesten ikke lenger skal være unntatt fra konkurranseloven. Se mer om saken fra Norges Bondelag her.

Tines distriktssjef for Gudbrandsdalen Rune Aas orienterte også om framtidsutsiktene for mjølk i Gudbrandsdalen basert på en undersøkelse blant produksjonsrådgivere i Tine. De har nå satt igang informasjonsmøter med veivalgsrådgiver fra Tine.

 

 

Fire fornøyde karer etter møtet: F.v. Ouden Wasrud (Øyer-Tretten Bondelag), Erik Wedum (Fåberg Bondelag), Nils Bjørke (Norges Bondelag) og Håvard Kjernli (møteleder og leder i Gausdal Bondelag)