Innledere:
Nils T Bjørke, leder Norges Bondelag.

Bjørke innledet om ”Bondelaget og samvirke” og Bondelagets foreløpige innspill til Landbruks- og matmeldingen. 

Grete Sjurgard, styreleder Tun Media, tidligere leder Østlandsmeieriet

Sjurgard tok i sitt innlegg for seg sentrale elementer i landbrukspolitikken, ”Den norske modellen” som er jordbruksavtalen, markedsordningen, importvernet og samvirke, lovgrunnlaget for samvirke og landbrukssamvirkets oppgaver.

Sjurgard har vært medlem i Matkjedutvalget, og hun orienterte om arbeidet i dette.

Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal

Berg tok for seg noen av de utfordringer og muligheter han ser for Valdresjordbruket sett opp mot den nye Landbruks- og matmeldinga. Berg var tydelig på at et sterkt samvirke er en forutsetning for å kunne drive jordbruk i distriktene. Berg sa også at det er mange muligheter til å utvikle Bygdenæringer, og at forutsetningen for dette er at det ligger en volumproduksjon i bunn.

Etter en kort pause ble det åpnet for innspill/spørsmål fra salen, og det var en aktiv forsamling som benyttet anledningen til å stille spørsmål og gi kommentarer på utfrodringer og muligheter for Valdresjordbruket. Det var spørsmål om bl.a. rekruttering, handel, struktur, inntektsmuligheter. Flere fra salen poengterte også hvor viktig det er med et sterkt samvirke.

 


Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal, Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag og Grete Sjurgard, styreleder i Tun Media Møteleder Helge Lajord, leder i Vang Bondelag og Grete Sjurgard, styreleder i Tun Media

Ola Råbøl