I forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet for ny regional plan for klima og energi tok Oppland Bondelag imot Christen Ness og Ola Idar Løkken fra Oppland Fylkeskommune på sitt styremøte 09.februar. Landbruket er et viktig område innenfor klima arbeidet i oppland og Bondelaget ønsket derfor å ha fylkeskommunen med på et møte for å få mer innspill på hva de tenkte om arbeidet.

 Det er mange områder som spiller inn i det totale klimaregnskapet for Oppland, men landbruk (35 %) og transport (50 %) er tillagt de største utslippene. I denne sammenhengen er det klart at landbruket vil få utfordringer på å bedre sine utslipp av klimagasser, men hvis disse utfordringene løses vil landbruket også kunne bli en nøkkel til å finne en løsning. Av de områdene som så langt har pekt seg ut som områder det ønskes å se på innenfor landbruket er:

-          Biogass fra husdyrgjødsel

-          Bedre gjødselutnyttelse

-          Karbonbinding

-          Redusert bruk av fossile brensler

-          Energiproduksjon

Det må likevel presiseres at landbruket ikke er det eneste problemet. Alle sektorer må gå inn i seg selv og se hvor de kan finne løsninger. En annen sektor som er nevnt i planprogrammet utenom landbruk og transport er avfallshåndtering. Denne sektoren har gjort mye, men det kan fortsatt være en del å hente, kanskje spesielt på forbrukersida der det kastes mye som ofte kan være fullt brukbart.

Oppland Bondelag har gitt et høringssvar på planprogrammet der vi har gitt innspill på hvor landbruket kan bidra innenfor klimaarbeidet og hvor det trengs mer forskning for å finne bedre metoder. Selv om landbruket blir tillagt en stor del av klimagassutslippene må det også regnes inn at landbruket binder store mengder CO2 i sin produksjon. Bondelaget ønsker at vi får praktiske løsninger som er mulige å gjennomføre. Oppland Bondelag har også bedt om å få plass i ei evt prosjektgruppe i dette arbeidet.