Skal vi fortsatt ha matproduksjon her i høykostlandet Norge, må vi nå få mindre prat og mer handling fra Statens side, sier Trond Ellingsbø. Kravet som Jordbrukets forhandlingsutvalg har overlevert Staten i dag er vårt forslag til virkemidler som manglet i Landbruks- og matmeldinga Stortinget behandlet tidligere denne måneden.

Det er stort behov for økt matproduksjon. Det er vi bønder som kan ta denne jobben, og nå har vi levert et krav som er godt og nødvendig i forhold til den jobben vi tar på oss, sier han.

Trond Ellingsbø er bekymret for rekrutteringen til bondeyrket. De som skal ta over etter oss sammenligner sjølsagt inntektsnivået i landbruket med andre yrker. Da må vi nå få muligheter for en inntektsvekst utover kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, sier han.

Landbruksmeldinga slår fast at vi skal ha økt matproduksjon basert på norske ressurser. Det mener vi kommer godt fram i kravet. Distriktsprofilen skal styrkes for mjølk. Fraktordninger er viktig for å utjevne forskjeller mellom produsenter. Skal vi klare å opprettholde matproduksjon over hele landet og på norske ressurser, må disse ordningene styrkes og utvides.

 

Årsmøtet vårt i mars la vekt på at mer midler må komme den aktive bonde til gode, og det mener vi blir gjort i årets krav, sier Ellingsbø. Blant annet i kornproduksjonen der økt kornpris på 20 øre er virkemiddelet. Samtidig vet vi at økt kornpris slår negativt ut for husdyrprodusenter, og det er derfor foreslått økt nedskrivningstilskudd for korn på 9 øre. Driftstilskuddet for ammeku er foreslått økt, likeledes beitetilskudd, kvalitetsstilskudd for storfekjøtt og det er foreslått innført et klimatilpasset dreneringstilskudd.

Med det kostnadsnivået vi har i Norge, klarer vi ikke å konkurrere på pris med andre land. Et sterkt importvern er avgjørende for om vi kan omsette norske landbruksprodukter framover. Regjeringa må derfor sørge for at det handlingsrommet vi har i WTO-avtala utnyttes for å sikre nettopp dette.

Vi må nå få se forskjellen mellom fine festtaler og handling, avslutter Ellingsbø.

Hele kravet kan du laste ned her.

Mer om kravet