Næringa har etterspurt nettopp dette tilbudet en stund. Norges Bondelag og Oppland Bondelag synes derfor det er positivt at det nå utvikles et fagskoletilbud innen driftsledelse og planteproduksjon. Landbruket trenger yrkesrettet utdanning over videregående skoles nivå. Vi mener at fagskole innen planteproduksjon og driftsledelse vil bli et viktig utdanningstilbud for både bønder og enkelte arbeidstakere i landbruket, sier fylkesleder Trond Ellingsbø i et brev til Hvam videregående skole.

Styret i Norges Bondelag har behandlet saken og mener det i tillegg er viktig at vi får en tittel etter endt fagskoleutdanning i landbruket. Norges Bondelag vil jobbe for at Agroingeniør blir felles hovedtittel for alle som har fullført fagskoleutdanning innen landbruksfag med varighet tilsvarende et års heltidsstudier.

Les mer på Norges Bondelag sine sider.