WTO-generalen forsiktig pessimist

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

WTOs generaldirektør Pascal Lamy erklærer seg som forsiktig pessimist på årets WTO-forum.

Lite eller ingenting har skjedd dei siste åra i forhandlingane om ei ny verdsavtale for handel. Dette prega også årets forum, der Verdas Handelsorganisasjon (WTO) inviterer organisasjonar og næringsliv med interesse for forhandlingane til opne møte i Geneve.

Tema for årets møte var nettopp: Er det multilaterale systemet i krise? Mange av paneldeltakarane meinte systemet er i krise fordi det ikkje klarer å tilpasse seg den endra verda rundt seg.  WTO må reformerast så det er i ein betre posisjon til å hjelpe arbeidarar, bønder, bedrifter og dei unge.  – Multilateralismen strevar i nesten alle deler av globalt samarbeid, sa Lamy i si opningstale. Under talen heldt han fast på ein forsiktig optimisme om framtida til systemet, og sa at WTO hadde vore av dei mest suksessfulle historiene i fortida.

– Men våre medlemmers problem med å bli samde om ei ny avtale viser også at WTO ikkje er immun til geo-økonomiske og geo-politiske endringar i vår tid. Når ordstyraren seinare konfronterte paneldeltakarane, slo Lamy fast at han var forsiktig pessimist. Han meiner WTO som vart danna for 20 år sidan no er utdatert. Debattane gjekk likevel i vante spor, der tilhengarane av WTO-systemet ynskjer ein friare verdshandel for å kome seg ut av krisa.

World Farmers Organisation, der også Noreg er medlem, arrangerte eit eige møte der temaet var om  det multilaterale systemet tek i vare bønders réelle behov. I panelet sat bonderepresentantar frå EU og Uganda, og forhandlarar frå New Zealand og Mexico. Fokuset var på korleis bøndene skal bli i stand til å produsere nok mat i framtida. – Matproduksjon er ikkje eit nullsumspel, der auka produksjon i ein del av verda betyr at andre land ikkje kan produsere. Er WTO i stand til å endre dagsordenen for å tilpasse seg denne nye røyndomen, spurte ordstyrar og president i WFO, Robert Carlson. Sveits påpeika at det må vere opp til kvart enkelt land å ha reglar som gjer det mogleg å produsere mat til eige folk. Ikkje overraskande var New Zealands forhandlar på eit litt anna spor, og meinte det var opp til forbrukarane i kvart land å velje om dei ville ha mat frå eige land eller andre land.

Under WTO-forumet var det også eit møte mellom bondeorganisasjonane som har laga det felles oppropet Call for Coherence. Planar vart lagt for korleis ein skal spreie bodskapen i oppropet om at WTO ikkje må undergrave kvart lands rett til eigen matproduksjon.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere