WTO-avtale om fjerning av eksportstøtte innan 2020

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

WTO vart laurdag ettermiddag samde om ei avtale som inneber ei utfasing av norsk eksportstøtte innan 2020.

Eitt døgn på overtid vart medlemslanda i Verdas Handelsorganisasjon (WTO) samde om ei ny WTO-avtale for enkelte område, m.a. eksportstøtte. Vedtaket vil ramme rundt 8% av norsk mjølkeproduksjon, og moglegheit til å bruke reguleringseksport på produkt som svin.

Meieriprodukt, foredla produkt og svinekjøt får lenger tid på seg til nedtrappinga enn andre produkt frå i-land. Det er desse produkta Canada, Sveits og Noreg i hovudsak brukar eksportstøtte på. Det står ingenting i avtala om kor fort nedtrappinga skal skje innan denne perioden, men volumet skal frysast på nivået frå 2003-2005, og ein kan ikkje bruke eksportstøtte til nye produkt eller nye marknader i perioden. Eksportstøtte som går til dei minst utvikla landa skal fjernast med ein gong for alle produkt. Norsk eksportstøtte går ikkje til denne typen produkt.

- Dette betyr mykje for norsk mjølkeproduksjon. Det vil krevje omstilling for rundt 8% av det norske mjølkevolumet. Vi forventar at styresmaktene stiller opp med avbøtande tiltak, seier nestleiar i Norges Bondelag Kristin Ianssen. Ho følgde forhandlingane på nært hald i Nairobi, som del av sivilsamfunnsrepresentasjonen i den norske delegasjonen.

Utanriks- og forsvarskomiteen i Stortinget innstilte nyleg på at eksportstøtta skal fjernast allereie i 2019. Utanriksdepartementet skriv i si pressemelding etter avtala er inngått at dette gir norsk landbruk nødvendig tid til omstilling gjennom utfasing som ikkje må gå raskare enn Regjeringa la opp til i Stortingsmelding 29 om globalisering og handel.

- Eg meiner vi no må bruke den moglegheiten for eitt år ekstra nedtrappingstid som WTO gir rom for, seier Ianssen.

Ministrane frå dei no 164 medlemslanda har forhandla i Kenyas hovudstad sidan tysdag. Forhandlingane skulle ha vore avslutta fredag, men heldt på fram til laurdag ettermiddag. På landbruksområdet var det særleg balansen mellom ulike typar eksportstøtte og vilkåra for u-landa som sto i fokus. Eksportkredittar, matvarehjelp og statlege handelsforetak er andre former for eksportstøtte.

Medan rein eksportstøtte no blir heilt fjerna, kan land som USA halde fram med å bruke eksportkredittar, med noko meir disiplinering.

- Utifrå slik eg les teksten er det ikkje ein god balanse mellom ulike former for eksportstøtte. Andre former for eksportstøtte som kan ha større effekt på u-landa blir mindre disiplinerte, medan vår eksportstøtte som ikkje har effekt på u-landsmarknaden må bort. Noreg har heller ikkje fått noko igjen for å gi opp eksportstøtta på andre viktige landbruksområde som importvern og internstøtte, seier Kristin Ianssen.

For dei minst utvikla landa vart det semje mellom medlemslanda om endra opprinningsreglar, og om positiv særbehandling av tenesteeksportørar, samt betre marknadstilgang og fjerning av eksportstøtte for bomull.

WTO vart onsdag samde om ei eiga avtale for handel med IT-varer. Afghanistan og Liberia vart tekne opp som nye medlemmer

Det var stor strid om kva som skal skje etter forhandlingane i Nairobi var i hamn. Utviklingslanda vil halde fram med Doha-runda, som lova betre vilkåra for dei fattigaste, medan i-landa med USA i spissen ynskjer å avslutte Doha-runda, og starte med blanke ark. I ministererklæringa blir det referert til at det er ulike syn i saka. Medlemmene forpliktar seg i erklæringa til å halde fram forhandlingane om m.a. landbruk, industrivarer, tenester, regelverk og utvikling.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere