Vil trekke lovforslag

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog er sterkt kritiske til et lovforslag om endringer i vassdragsloven.

Illustrasjonsfoto: Terje Engvik.Organisasjonene mener forslaget i realiteten innebærer verdioverføringer fra distrikts-Norge til kommersielle aktører innenfor energibransjen.

Kort frist

Det er Olje- og energidepartementet som foreslår å endre en 100 år gammel regel om at erstatningene som ytes eiere av vassdrag og fallrettigheter skal plusses på med 25 prosent av erstatningssummen. Ikke bare er organisasjonene sterkt uenig i forslaget, de peker samtidig på at en månedshøringsfrist, inkludert påske, er alt for kort tid.

Mangler juridisk gjennomgang

-Dessuten mangler høringsbrevet en grundig juridisk gjennomgang av gjeldende rett innenfor erstatning ved vassdragsutbygging, samt en samfunnsmessig analyse av forslaget i et distriktspolitisk perspektiv, slår organisasjonene fast i et brev til Olje- og energidepartementet.

Inngrep i gruneiers rettigheter

Organisasjonene er meget bekymret over at forrslaget representerer økt inngrep i grunneiernes rettigheter når samfunnet finner det nødvendig å legge beslag på privateide naturressurser. - Avståelse av privat eiendom og private rettigheter til samfunnsformål er nødvendig i en del tilfelle. Men da er det avgjørende viktig at grunnlovens bestemmelser om full erstatning etterleves, heter det.

Trekk forslaget

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog ber om at lovforslaget i foreliggende form blir trukket tilbake. – Forslaget representerer enda et tiltak som kan gi grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om grunnlovsprinsippet om full erstatning etterleves, skriver organisasjonene.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke: 901 50 624

Organisasjonenes felles høringsbrev

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere