Illustrasjonsfoto: Terje Engvik.Organisasjonene mener forslaget i realiteten innebærer verdioverføringer fra distrikts-Norge til kommersielle aktører innenfor energibransjen.

Kort frist

Det er Olje- og energidepartementet som foreslår å endre en 100 år gammel regel om at erstatningene som ytes eiere av vassdrag og fallrettigheter skal plusses på med 25 prosent av erstatningssummen. Ikke bare er organisasjonene sterkt uenig i forslaget, de peker samtidig på at en månedshøringsfrist, inkludert påske, er alt for kort tid.

Mangler juridisk gjennomgang

-Dessuten mangler høringsbrevet en grundig juridisk gjennomgang av gjeldende rett innenfor erstatning ved vassdragsutbygging, samt en samfunnsmessig analyse av forslaget i et distriktspolitisk perspektiv, slår organisasjonene fast i et brev til Olje- og energidepartementet.

Inngrep i gruneiers rettigheter

Organisasjonene er meget bekymret over at forrslaget representerer økt inngrep i grunneiernes rettigheter når samfunnet finner det nødvendig å legge beslag på privateide naturressurser. - Avståelse av privat eiendom og private rettigheter til samfunnsformål er nødvendig i en del tilfelle. Men da er det avgjørende viktig at grunnlovens bestemmelser om full erstatning etterleves, heter det.

Trekk forslaget

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog ber om at lovforslaget i foreliggende form blir trukket tilbake. – Forslaget representerer enda et tiltak som kan gi grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om grunnlovsprinsippet om full erstatning etterleves, skriver organisasjonene.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke: 901 50 624

Organisasjonenes felles høringsbrev