Vil trekke forslag til forskrift for erstatning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget mener det er et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning i rovviltutsatte områder.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Høringsforslaget som Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde og Småbrukarlag vil trekke tilbake handler om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Viil trekke høringsforslaget

Organisasjonene krever at høringsforslaget trekkes av to grunner:

  • Forslag til ny paragraf 4 regulerer i hvilken utstrekning det skal pålegges den enkelte dyreeier i rovviltutsatte områder en omfattende og kostnadskrevende tiltaksplikt for egen regning som vilkår for rovvilterstatning. Dette er et overordnet politisk spørsmål som ikke bør avgjøres ved fastsettelse av forskrift, mener organisasjonene.
  • Forslag til ny paragraf 7 slik den er utformet, er ikke i samsvar med den lovbestemte retten til erstatning for sannsynliggjort rovviltskade for de husdyr som ikke er gjenfunnet it utmarka. Organisasjonene mener at eksisterene forskriftsbestemmelse er bedre i samsvar med lovens krav, den nye Krokann-dommen og ekspertutvalgets anbefalinger.

Avklare og styrke retten til erstatning

I et brev der organisasjonene ber om å få møte klima- og miljøminister Tine Sundtoft viser organisasjonene til at forslaget avdekker et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning for utgifter til forebyggende tiltak, tap av beiterett og annet næringstap i rovviltutsatte områder.

- Det bør gis erstatning for næringstap i rovdyrutsatte områder, skriver organisasjoneen og mener slik erstatning skal omfatte:

  • ekstra utgifter til inngjerding,
  • gjeting,
  • tidligsanking, forsinket beiteslipp,
  • flytting av dyr til nye beiteområder
  • andre forebyggende tiltak

Tap av næringsgrunnlag uten erstatning

-Det oppleves som sterkt urimelig, heter det i brevet, - at den enkelte gårdbruker må tåle store kostnader til forebyggende tiltak for ikke å miste retten til rovvilterstatning. Dyreeiere er med dette satt sjakk matt, til syvende og sist innebærer dette et tap av næringsgrunnlag uten erstatning. Organisasjonene krever at det utarbeides en ny erstatningsbestemmelse for grunneiere/husdyrholdere innenfor yngleområder for rovdyr.

Økte beviskrav

I forskriftens paragraf 7 som handler om erstatning for tap uten kadaverdokumentasjon, begrunner Miljødirektoratet forslaget til endringer med bakgrunn i ekspertutvalget der tidligere første nestleder Berit Hundåla var Bondelagets representant.

-Flere av tiltakene som nå blir foreslått er IKKE i henhold til hva som ble foreslått av ekspertutvalget, skriver organisasjonene. - Dette vil til sammen føre til økte beviskrav sammenliknet med dagens forskrift, heter det i brevet.

Anmodning om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostander når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Les også: Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere