Vil trekke forslag til forskrift for erstatning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget mener det er et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning i rovviltutsatte områder.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Høringsforslaget som Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde og Småbrukarlag vil trekke tilbake handler om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Viil trekke høringsforslaget

Organisasjonene krever at høringsforslaget trekkes av to grunner:

  • Forslag til ny paragraf 4 regulerer i hvilken utstrekning det skal pålegges den enkelte dyreeier i rovviltutsatte områder en omfattende og kostnadskrevende tiltaksplikt for egen regning som vilkår for rovvilterstatning. Dette er et overordnet politisk spørsmål som ikke bør avgjøres ved fastsettelse av forskrift, mener organisasjonene.
  • Forslag til ny paragraf 7 slik den er utformet, er ikke i samsvar med den lovbestemte retten til erstatning for sannsynliggjort rovviltskade for de husdyr som ikke er gjenfunnet it utmarka. Organisasjonene mener at eksisterene forskriftsbestemmelse er bedre i samsvar med lovens krav, den nye Krokann-dommen og ekspertutvalgets anbefalinger.

Avklare og styrke retten til erstatning

I et brev der organisasjonene ber om å få møte klima- og miljøminister Tine Sundtoft viser organisasjonene til at forslaget avdekker et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning for utgifter til forebyggende tiltak, tap av beiterett og annet næringstap i rovviltutsatte områder.

- Det bør gis erstatning for næringstap i rovdyrutsatte områder, skriver organisasjoneen og mener slik erstatning skal omfatte:

  • ekstra utgifter til inngjerding,
  • gjeting,
  • tidligsanking, forsinket beiteslipp,
  • flytting av dyr til nye beiteområder
  • andre forebyggende tiltak

Tap av næringsgrunnlag uten erstatning

-Det oppleves som sterkt urimelig, heter det i brevet, - at den enkelte gårdbruker må tåle store kostnader til forebyggende tiltak for ikke å miste retten til rovvilterstatning. Dyreeiere er med dette satt sjakk matt, til syvende og sist innebærer dette et tap av næringsgrunnlag uten erstatning. Organisasjonene krever at det utarbeides en ny erstatningsbestemmelse for grunneiere/husdyrholdere innenfor yngleområder for rovdyr.

Økte beviskrav

I forskriftens paragraf 7 som handler om erstatning for tap uten kadaverdokumentasjon, begrunner Miljødirektoratet forslaget til endringer med bakgrunn i ekspertutvalget der tidligere første nestleder Berit Hundåla var Bondelagets representant.

-Flere av tiltakene som nå blir foreslått er IKKE i henhold til hva som ble foreslått av ekspertutvalget, skriver organisasjonene. - Dette vil til sammen føre til økte beviskrav sammenliknet med dagens forskrift, heter det i brevet.

Anmodning om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostander når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Les også: Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere