Vil stoppe forsøksprosjekt med snøscooter-kjøring

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Udemokratisk -forsøksprosjektet er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring, heter det i et opprop.

Virke, Den Norske Turistforening (DNT), Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og Norges Bondelag står alle bak et opprop til miljøvernminister Tine Sundtoft der organisasjonene ber om at forsøksprosjektet med fornøyelseskjøring med snøscooter blir stoppet. Miljøvernministeren har varslet at hun vil la 105 kommuner delta i prosjektet der kommunene selv kan tillate slik kjøring.

I oppropet heter det videre:

-Men når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med,
når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt,
og når det ikke finnes planer for hvordan forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk,
da er det ikke lenger et forsøksprosjekt, men en fullskala endring av motorferdsel i natur under dekke av noe annet.

Dette er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at hverken friluftslivet, naturvernorganisasjonene, grunneierne, skogeierne eller resten av det norske folk blir hørt.
Dette er udemokratisk.

Vi er positive til å se på hvordan motorferdselloven kan moderniseres. Men da må det gjennomføres en demokratisk prosess.

Vi krever at forsøksprosjektet stoppes og at Miljøverndepartementet iverksetter en reell lovprosess gjennom Stortinget, basert på kunnskap og høringer med berørte parter.

Les også: Dyp mistillit til ministerens scooterprosess (i Nationen)

Hensyn til landbrukets behov

Da Norges Bondelag uttalte seg om forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark i juni, understreket Bondelaget viktigheten av at regelverket tok tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorisert ferdsel i utmark.

-Regelverket må ikke være en flaskehals for landbrukseiendommer som driver aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv. Herunder må regelverket hjemle:

  • uttak av ved for salg eller til eget bruk,
  • drift av utleiehytter,
  • jakt,
  • fiske 
  • transport av jegere og andre typer reiselivskunder med utstyr

-Regelverket må ta hensyn til at mange gårdsbruk utnytter et bredt spekter av utmarksresursene samtidig og at nyttekjøring er et inntektsgrunnlag for næringsutøvere i landbruket, understreket Bondelaget.

Bondelagets høringsbrev om endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere