Virke, Den Norske Turistforening (DNT), Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og Norges Bondelag står alle bak et opprop til miljøvernminister Tine Sundtoft der organisasjonene ber om at forsøksprosjektet med fornøyelseskjøring med snøscooter blir stoppet. Miljøvernministeren har varslet at hun vil la 105 kommuner delta i prosjektet der kommunene selv kan tillate slik kjøring.

I oppropet heter det videre:

-Men når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med,
når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt,
og når det ikke finnes planer for hvordan forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk,
da er det ikke lenger et forsøksprosjekt, men en fullskala endring av motorferdsel i natur under dekke av noe annet.

Dette er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at hverken friluftslivet, naturvernorganisasjonene, grunneierne, skogeierne eller resten av det norske folk blir hørt.
Dette er udemokratisk.

Vi er positive til å se på hvordan motorferdselloven kan moderniseres. Men da må det gjennomføres en demokratisk prosess.

Vi krever at forsøksprosjektet stoppes og at Miljøverndepartementet iverksetter en reell lovprosess gjennom Stortinget, basert på kunnskap og høringer med berørte parter.

Les også: Dyp mistillit til ministerens scooterprosess (i Nationen)

Hensyn til landbrukets behov

Da Norges Bondelag uttalte seg om forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark i juni, understreket Bondelaget viktigheten av at regelverket tok tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorisert ferdsel i utmark.

-Regelverket må ikke være en flaskehals for landbrukseiendommer som driver aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv. Herunder må regelverket hjemle:

  • uttak av ved for salg eller til eget bruk,
  • drift av utleiehytter,
  • jakt,
  • fiske 
  • transport av jegere og andre typer reiselivskunder med utstyr

-Regelverket må ta hensyn til at mange gårdsbruk utnytter et bredt spekter av utmarksresursene samtidig og at nyttekjøring er et inntektsgrunnlag for næringsutøvere i landbruket, understreket Bondelaget.

Bondelagets høringsbrev om endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark