Vil stogga endringar i lov om statleg naturoppsyn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Lovframlegget er ikkje godt nok gjennomarbeidd, meiner Bondelaget og vil stogga endringar i lov om naturoppsynet.

Illustrasjonsfoto: Svein Skøien.I eit forslag til endring i lov om statleg naturoppsyn vil Miljøverndepartementet gjere tilsynsplikta klarare og tilsynsfullmakta tydlegare og enklare å praktisere - med generelle heimlar i naturoppsynslova. Endringane er meint som ei presisering og klargjering av gjeldande praksis, og tek ikkje sikte på å utvide fullmaktene til naturoppsynet, heiter det i høyringsbrevet frå Miljøverndepartementet.

Norges Bondelag støttar ikkje forslaget til endring

-Behova naturoppsynet har for å kunne gripe inn og på kva måte, varierer mellom de ulike lovene naturoppsynet skal kontrollere. Om det er heimel for å gripa inn og eventuelt på kvar måte, må vurderast i høve til føremålet med den aktuelle lova, meiner Bondelaget.

- Vidare går det eit viktig skilje mellom kva naturoppsynet har heimel til når dei driv tilsyn og kontroll, og kva dei kan gjera når dei driv til dømes skjøtsel eller gjer bestandsregistreringar på oppdrag frå andre, skriv Bondelaget i sitt høyringsbrev.

Uheldig for rettstryggleiken

Forslaget frå Miljøverndepartementet legg òg opp til at naturoppsynsfolka skal vurdere svært skjønnsmessige vilkår når dei til dømes bestemmer seg for kva dei har rett til, kva dei meiner er eit forholdsmessig tiltak og kort lenge dei meiner det er naudsynt å stoppe folk. - For rettstryggleiken til den enkelte borgar, er dette svært uheldig. Dette vert ekstra ille når den einaste måten den enkelte kan få prøvt om naturoppsynet hadde den naudsynte heimelen, er ved å nekte og følgje oppfordringa og verte straffeforfølgd, meiner Bondelaget.

Inngrep i den personlege fridomen

I forslaget heiter det og at naturoppsynet skal ha rett til å krevje opplysningar om namn, fødselsdato og adresse. - Det er ikke naudsynt å ha en eigen heimel for dette. Tvert om er det all grunn til å nytte gjeldande regel, for dette er eit inngrep i den personlege fridomen til folk, meiner Bondelaget.

-Karvet om å ha med seg dokumentasjon vil føre til at alle må ha med seg gyldig legitimasjon nesten same kvar dei går, då reglane i friluftslova vil gjelde store delar av arealet i Noreg. Dette er ei legitimasjonsplikt borgarane i Noreg heldigvis ikkje har per i dag. Dette er ikke berre ei kodifisering av praksis. Dersom naturoppsynet har ein slik praksis, bør dette vurderast i høve til legalitetsprisnippet, skriv Bondelaget i høyringsbrevet til Miljøverndepartementet.

Vil stogge lovforslaget

-Lovframlegget er ikkje godt nok gjennomarbeid. Lovprosessen må stoggast til konsekvensane av dei ulike forslaga er utgreidd nærare, strekar Bondelaget under.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Sissel Fykse.

Bondelagets temasider jus og grunneierrettigheter.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere