I et brev til Utlendingsdirektoratet, viser Bondelaget til at mange av organisasjonens medlemmer er avhengig av arbeidskraft fra utlandet for at det skal kunne produsere for eksempel jordbær, sukkererter og epler.

Norges Bondelag peker blant annet på at

Søknadsgebyret

for oppholdstillatelse er økt fra 1.100 kroner til 3.000 kroner. - Det er mye penger for tredjelandsborgere, skriver Bondelaget og peker på at saksbehandlingen de siste årene har blitt forenklet og elektronisk.

Personlig oppmøte

For utenlandske borgere er det påkrevd personlig oppmøte ved en norsk utenriksstasjon i hjemlandet forå sikre identiteten til søkeren. For personer som før har arbeidet i Norge, er ideniteten kontrollert tidligere, men det varierer fra saksbehandler til saksbehandler hvordan dette praktiseres. Bondelaget ber om en enhetlig praksis der det er tilstrekkelig med personlig oppmøte på norsk utenriksstasjon første gang man søker om oppholdstillatelse.

Arbeidstilbudsskjema

Det hender det oppstår feil i arbeidstilbudssjemaet. Norges Bondelag ber UDI gjenninnføre praksisen med å ta kontakt med arbeidsgiver dersom det skulle forekomme slike feil.

Fullmakt

Sesongarbeidet har rett til å oppholde seg i Norge i inntil seks måneder, for så å ha en karantenetid på seks måneder før ny innreise Bondelaget ber om at praksis slik den har vært tidligere med stempel i passet for utreise, skal være det avgjørende for om karantenetiden er oppfylt.

Flere arbeidsgivere

For å fylle den tiden en sesongarbeider er i Norge er det vanlig at to arbeidsgivere samabeider om sesongarbeideren. Norges Bondelag mener det er på sin plass med en fleksibel ordning med en hovedarbeidsgiver og en tilknyttet arbeidsgiver, hvor hovedarbeidsgiveren er formelt ansvarlig og har ansvaret for timelister osv.

Bondelagets temasider helse, miljø og sikkerhet

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Arnstein Tveito