Lars Petter BartnesEi regjeringsoppnevnt ekspertgruppe la i dag fram en rapport om hvordan Norge skal jobbe for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. Overforbruk og feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. Rapporten peker på at det også i Norge har vært en økende forekomst av resistens de siste årene, men at vi fortsatt har en gunstig situasjon hos både folk og dyr sammenliknet med andre land. 

- Antibiotikaresistens er et stort samfunnsproblem som norske bønder tar på alvor. Derfor har vi i samarbeid med veterinærene i en årrekke jobbet med å minske antibiotikabruken i husdyrholdet. I dag har vi den laveste antibiotikabruken i Europa, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Heldigvis er det ingenting som tyder på at økningen i forekomsten av smitte kommer fra norsk mat eller norske matproduserende dyr. Det viser at det grundige arbeidet med god dyrehelse i norske husdyrbesetninger har fungert, sier Bartnes.

Har minska antibiotikabruken

Norske bønder, veterinærer og myndigheter har i flere år samarbeidet om å minske antibiotikabruken i husdyrholdet. Det har blitt jobbet systematisk med sjukdomsbekjempelse og forebyggende helsearbeid, det er et forbud mot at veterinærer kan selge antibiotika med fortjeneste og det blir gitt klare faglige anbefalinger om hvordan antibiotika skal brukes. Mens andre land bruker antibiotika forebyggende i husdyrholdet, brukes det i Norge kun til behandling når det er nødvendig, og kun etter foreskriving fra veterinær.

- De få smittetilfellene vi har sett i norske husdyrbesetninger, skyldes i stor grad smitte fra utlandet via folk eller importerte dyr. For å hindre denne typen smitte i framtida, er det viktig med strengt smittevern i den enkelte besetning. I tillegg er det selvsagt en forutsetning at den enkelte bonden får tid og ressurser til å ivareta den gode dyrehelsa,  sier Lars Petter Bartnes.

Svin og fjørfe

I mars i år ble alle norske svinebesetninger med mer enn ti purker testet for smitte av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA, såkalte gule stafylokokker. Det ble funnet smitte i ei besetning, og denne blir nå sanert. I rapporten som ble lagt fram i dag, foreslår ekspertgruppa å videreføre den systematiske testinga av svinebesetninger. I tillegg vil det bli satt i gang forskning for å finne ut hvordan man kan hindre utbredelse av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe og fjørfekjøtt. Fjørfenæringa har utarbeidet en egen handlingsplan som du finner her.

- Av all antibiotika som selges i Norge går 87 % til folk, 3 % går til fisk og 10 % går til landdyr. Norske bønder har gode holdninger til antibiotikabruk, og det er positivt og viktig at det nå blir satt fokus på dette i hele samfunnet, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.