Det er i et brev til Finansdepartementet i forbindelse med et forslag om fritak for eiendomsskatt på visse utmarksområder og bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer at Bondelaget mener departementet bør vurderer en slik lovfesting.

Våningshus er ikke omfattet av forslaget, og våningshus må fortsatt takseres av kommunen etter gjeldende regler. Samtidig opplever Bondelagsmedlemmer at gjeldende regler byr på flere utfordringer. Blant annet fordi kommunenes praksis med verdifastsettelse av våningshus varierer. - I flere tilfeller har våre medlemmer opplevd at verdigrunnlaget for våningshus har vært betydelig høyere enn landbrukseiendommens samlede markedsverdi, peker Bondelaget på.