I dagens Nationen kommer det fram at noen fòrprodusentener vil vurdere å importere GMO-råstoff til Norge dersom markedet etterspør det.  

- Vi tror og håper at det ikke vil bli noe marked for dette i Norge. Bøndene har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i matproduksjon. Denne holdningen ligger fast. Det er fortsatt for stor usikkerhet knyttet til konsekvensene dette kan ha for natur, miljø og mennesker, og skepsisen er stor også blant forbrukerne, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.   

Denne uka anbefalte Miljødirektoratet et forbud mot dyrking av den genmodifiserte maistypen MON810 i Norge, men ikke et forbud mot import. Direktoratet vil vurdere ytterligere åtte organismer på samme måte i perioden som kommer. Det er Landbruks- og matdepartementet som tar den endelige avgjørelsen i alle sakene. Bondelaget mener at et forbud mot dyrking også må gjelde for import.   

- For oss er det viktig å holde landbruket fritt for GMO, også i dyrefòret. Dette er et konkurransefortrinn vi har i Norge, som vi håper departementet ser verdien av å ta vare på, sier Per Skorge.