Vil høres om tomtefesteloven

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG vil møte Justiskomiteen FØR komiteen avgjør tomtefesteloven.

I juni avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at retten til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Regjeringen anmodet på sin side11. september at dommen bringes inn for EMDs storkammer.

Usikkerhet om regler

- Dommen fra EMD har ført til usikkerhet om hvilke regler som nå gjelder om forlengelsesretten., går det fram av en pressemelding på hjemmesidene til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er bakgrunne for at regjeringen fremmet forslag om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Forslaget innebærer at retten til å forlenge på samme vilkår som før videreføres for en begrenset tidsperiode frem til eventuelle endringer i tomtefesteloven har trådt i kraft.

Ber om høring

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG ber om at Justiskomiteen på Stortinget som nå har saken til behandling inviterer til høring i saken. - Det er helt nødvendig for en fullstendig opplysning av saken, understreker organisasjonene i et brev til komiteen.

Ingen høring under forberedelsene

Organisasjonene viser til at saken ikke har vært på høring under Justisdepartementets forberedelse, og at de knappe forarbeidene til loven mangler redegjørelse av viktige problemstillinger.

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere