Vil høres om tomtefesteloven

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG vil møte Justiskomiteen FØR komiteen avgjør tomtefesteloven.

I juni avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at retten til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Regjeringen anmodet på sin side11. september at dommen bringes inn for EMDs storkammer.

Usikkerhet om regler

- Dommen fra EMD har ført til usikkerhet om hvilke regler som nå gjelder om forlengelsesretten., går det fram av en pressemelding på hjemmesidene til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er bakgrunne for at regjeringen fremmet forslag om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Forslaget innebærer at retten til å forlenge på samme vilkår som før videreføres for en begrenset tidsperiode frem til eventuelle endringer i tomtefesteloven har trådt i kraft.

Ber om høring

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG ber om at Justiskomiteen på Stortinget som nå har saken til behandling inviterer til høring i saken. - Det er helt nødvendig for en fullstendig opplysning av saken, understreker organisasjonene i et brev til komiteen.

Ingen høring under forberedelsene

Organisasjonene viser til at saken ikke har vært på høring under Justisdepartementets forberedelse, og at de knappe forarbeidene til loven mangler redegjørelse av viktige problemstillinger.

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere