Illustrasjonsfoto: Arild ErlienI et felles brev til Landbruks- og matdepartementet, foreslår Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund at det iverksettes tiltak på kort sikt for å møte virkningen av Dagmars herjinger, og i tillegg mer langsiktige tiltak for å møte tilsvarende situasjoner i framtida.

Fram til nå er det meldt inn 9.500 skademeldinger til forsikringsbransjen, med en verdi på 550 millioner kroner. Det har blitt slått ut 300.000 liter melk på grunn av strømstans over flere dager. 800.000 kubikkmeter tømmer er antatt felt av stormen. I Sogn og Fjordane gikk det hardt ut over kystskogen. Om lag 200.000 kubikkmeter er felt av orkanen Dagmar, tilsvarende fire års drift.

Bondelaget og Skogeierforbundet forelår ekstrabevilgning for å komme i gang med oppryddingsarbeidet. - I tillegg kan det eventuelt sees på mulighetene for å omfordele skogbruksmidler under jordbruksavtalen, skriver organisasjonene som peker på at kystskogbruket har vanskelige driftsforhold. - Det må utredes om det er mulig å bruke utrangerte ferger eller annet maritimt utstyr for å få vinsjet ned tømmeret fra liene. Det vil også bli helt nødvendig å legge forholdene til rette for bygging av nye skogsbilveier, heter det.

De ekstraordinære midlene til kystskogbruket vil organisasjonene bruke på denne måten:

  • sikre tilstrekkelig med midler til skogsdrift i bratt terreng
  • sikre tilstrekkelig med midler til planlegging og bygging av skogsveger og hurtig saksbehandling
  • opplæring i vindfallhogst
  • lagringsstøtte om virket må lagres før markedet kan ta i mot det
  • eventuelt støtte til styrket driftsadministrasjon og om nødvendig transport av skogsmaskiner fra andre landsdeler.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Per Harald Agerup